Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Eind februari 2021 heeft het VK nieuwe eisen gepubliceerd voor de import van waardplanten van Xylella fastidiosa. Deze eisen zijn ingegaan op 5 maart. De implementatie van de eisen is afgestemd met de NVWA. Wij berichten u graag over de stand van zaken.

Belangrijkste eisen
De belangrijkste wijziging betreft de eis voor alle waardplanten dat ze tenminste 3 jaar lang, of indien het jong materiaal betreft, gedurende het gehele leven, in een land of gebied vrij van Xylella zijn geproduceerd. Daarnaast geldt voor de 6 hoog risico gewassen (Olea europeana, Prunus dulcis, Lavandula spp,  Rosmarinus, Coffea  spp en Polygala myrtifolia) een aanvullende eis van bedrijfsvrijheid op basis van een toets.

Plantenpaspoort biedt meestal dekking
In de EU zijn strikte noodmaatregelen van kracht die ervoor zorgen dat plantmateriaal vanuit besmette gebieden niet in het verkeer kunnen worden gebracht. Ook geldt binnen de EU reeds de eis dat op bedrijven met de genoemde 6 hoog risico gewassen wordt getoetst. Alle planten die in de EU in omloop zijn moeten aan deze noodmaatregelen voldoen; daarmee biedt de aanwezigheid van het plantenpaspoort (ongeacht de origine) de garantie dat aan de eisen van het VK is voldaan. Dit geldt ook als planten uit een derde land komen, want ook voor import in de EU gelden strikte eisen.

Uitzondering Lavandula spp
Naktuinbouw heeft voor zover mogelijk bij alle producenten met genoemde waardplanten een bemonstering uitgevoerd. Echter, volgens de EU noodmaatregelen hoeft alleen Lavandula dentata worden bemonsterd. In het VK geldt de toetsverplichting voor alle Lavandala spp. Dit betekent dat bedrijven die andere Lavandula soorten produceren dan Lavandula dentata niet automatisch aan de eisen voldoen. Naktuinbouw heeft vorig jaar reeds geanticipeerd op de mogelijkheid dat het VK deze aanvullende eis zou gaan stellen, en heeft bedrijven met Lavandula spp op vrijwillige basis aanvullend bemonsterd en opgenomen in een register ‘bedrijf geschikt voor export VK’.

Bedrijven die in dit register staan zijn aanvullend bemonsterd en voldoen aan de eisen. Kwekerijen van planten van Lavandula die niet in het register staan kunnen vanaf 5 maart niet meer geëxporteerd worden naar het VK. Het register volgt nog. U kunt zich melden bij Naktuinbouw voor een aanvullende bemonstering. Bedrijven moeten hiervoor contact opnemen met Keuringen@naktuinbouw.nl. Voor de kosten van een aanvullende bemonstering verwijzen wij u naar de tarievenlijst van Naktuinbouw.

Planten van Lavandula uit andere lidstaten moeten zijn voorzien van een door die lidstaat afgegeven pre-exportcertificaat, waaruit blijkt dat de kwekerij is bemonsterd en vrij is bevonden.

Aanvulling Polygala myrtifolia
Voor de export van Polygala myrtifolia geldt boven op de eis van bedrijfsvrijheid nog de aanvullende eis van een partij bemonstering vlak voor export. Als bedrijven dit product willen exporteren, dan moet er vlak voor export door de keurmeester een monster worden genomen.

Bron: Naktuinbouw
Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa