Houd Nederland Xylella-vrij

Er zijn grote zorgen over de opmars van de bacterieziekte Xylella fastidiosa vanuit Zuid-Europa. De bacterie, die bij olijfbomen de gevreesde olijvenpest veroorzaakt, is aangetroffen in Italië, Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk. Een uitbraak van Xylella in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor de boom- en vaste plantensector, de perk-, kuip- en potplantensectoren en het openbaar groen. Xylella is niet schadelijk voor mensen en dieren. Deze factsheet bundelt de beschikbare kennis rond het quarantaine-organisme Xylella fastidiosa en wat ú kunt doen om introductie van deze schadelijke bacterie te voorkomen.

Klik hier voor de factsheet.

Celastrus en Pistia op de EU lijst van Invasieve Exoten

Op 19 mei jongstleden heeft het Europees Comité invasieve exoten gestemd over uitbreiding van de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten (verder; Unielijst). Het voorstel van de Europese Commissie (EC) bevatte aanvankelijk 30 plant- en diersoorten. Er bleek geen meerderheid te zijn onder de lidstaten voor het voorstel van 30 soorten. De EC heeft vervolgens een gewijzigd voorstel met 22 soorten in stemming gebracht en dat is aangenomen met een meerderheid van stemmen. Zie onderaan dit bericht de tabellen met soorten.

Voor een aantal soorten is een overgangstermijn afgesproken. Voor deze soorten treden de bepalingen van de Exotenverordening pas in werking twee jaar respectievelijk vijf jaar nadat de uitbreiding van de Unielijst van kracht wordt.

 • Voor de soort Pistia stratiotes, is een termijn van twee jaar afgesproken.
 • Voor de soort Celastrus orbiculatus is een termijn van vijf jaar afgesproken.

Wat zijn de gevolgen voor u als aanvoerder op één van de VBN veilingen?

 • Na de overgangstermijnen zal het niet meer toegestaan zijn genoemde producten te telen en of via veilingen (klok en direct) te verhandelen als plant of deel ervan.
 • Bestaande productcodes zullen dan ook geblokkeerd worden en het is wettelijk ook niet toegestaan deze dan onder andere productcodes op de markt te brengen.

Deze overgangstermijnen zijn met veel moeite voor elkaar gekregen. We moeten constateren dat er bij de Europese Commissie en onder andere lidstaten weinig draagvlak bestaat voor de Nederlandse wens om rekening te houden met (mogelijke) financiële impact op bedrijven. De invasieve eigenschappen van een soort en de schadelijkheid en ecologische impact op natuur en eco-systemen zijn volgens de criteria van de Exotenverordening bepalend voor plaatsing op de Unielijst.

Naar verwachting wordt de uitbreiding op de Unielijst in juli 2022 van kracht. De exacte datum van inwerkingtreding wordt bekend zodra de Europese Commissie de uitvoeringsverordening publiceert (in het Publicatieblad van de Europese Unie).

De Unielijst hoort bij de Exotenverordening 1143/2014. Voor soorten van de Europese Unielijst geldt een groot aantal ge- en verboden. Zo mogen de soorten niet meer worden gehouden, gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd (behalve in het kader van uitroeiing). Ook moeten lidstaten maatregelen nemen als de soorten zich vestigen.

Zodra de Europese Commissie de wetstekst heeft gepubliceerd kunt u meer informatie over de nieuwe Unielijstsoorten en de regels van de Exotenverordening vinden op de websites van NVWA en RVO.NL.

De Unielijst wordt met de volgende 22 soorten uitgebreid:

De volgende 8 soorten zijn niet aangenomen voor plaatsing op de Unielijst:

Aanvraag kleine toepassing ‘laag-risico’ makkelijker

In de collegevergadering van 25 mei stemde het Ctgb in met een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddelen met kleine toepassingen. Hiermee geeft het college invulling aan een toezegging van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer (n.a.v. motie De Groot en Boswijk).
Zo maakt het college laag-risicomiddelen makkelijker beschikbaar die nodig zijn om de ambitie gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen te realiseren. Het uitgangpunt van de gekozen aanpak is de uitbreiding met kleine toepassingen zoveel mogelijk administratief af te handelen, waarbij geen beoordeling nodig is. Dit versnelt het toelatingsproces aanzienlijk en gaat niet ten koste van de beoordelingscapaciteit bij het Ctgb. Een beoordeling is bijvoorbeeld wel nodig wanneer voor de stof een maximale residu-limiet (MRL) geldt. Andere uitzonderingssituaties waarin een beoordeling nodig is, zijn per werkzame stof vastgesteld. Op dit moment is een beperkt aantal laag-risicomiddelen toegelaten, het aangeboden traject kan het voor aanvragers aantrekkelijker maken om aanvragen voor toelating van nieuwe laag-risicomiddelen te doen in Nederland.

Laag-risicostatus
De basiscriteria voor aanvragen van kleine toepassingen zijn: geen hogere dosering, hogere frequentie of korter interval wat leidt tot een totaal hogere dosering en niet overstappen van een toelating in bedekte naar onbedekte teelt. Daarnaast is het essentiële criterium dat het middel is toegelaten als laag-risicomiddel. Dat kan wanneer uit de stofbeoordeling blijkt dat deze een laag risico heeft voor de veiligheid van mens, dier en milieu.

Kleine toepassing
In Nederland noemen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ‘kleine toepassingen’ als de teelt binnen vastgestelde areaalgrenzen valt (onbedekte teelt max. 5000 ha., bedekte teelt max. 1000 ha). Maar ook een ‘klein gebruik’ op een bijzondere grondsoort of vanwege een zeldzame plaag in een op grote schaal geteeld gewas, kan een ‘kleine toepassing’ zijn. Voor de beoordeling van een gangbare kleine toepassing geldt als uitgangspunt de ‘risk envelop’: het gebruik van de kleine toepassing mag het meest risicovolle, toegelaten gebruik voor toepasser, milieu, etc. niet overschrijden en wordt aan de hand daarvan beoordeeld.

Drie aandachtspunten export naar VK

Exporteert u naar het Verenigd Koninkrijk? Houd dan rekening met de volgende drie aandachtspunten:

1. Xylella fastidiosa waardplanten uit andere EU-landen
2. Pre-exportcertificaten
3. Vermelding gebied of productieplaats in de bijschrijving

Bron Naktuinbouw: lees hier meer.

Nieuwe importeisen vanaf 11 april 2022 voor planten voor opplant van houtige gewassen en palmen

Vanaf 11 april 2022 gelden er voor een groot aantal planten bestemd voor opplant extra of gewijzigde eisen voor import uit één of meerdere landen. In de sierteelt zijn vooral Arecaceae, Brachychiton sp., Chlorophytum, Ficus, Ligustrum, Livistona, Philodendron, Rosa, Syngonium en Zelkova, Howea, Mimosa en Wisteria, Euphorbia pulcherrima belangrijke waardplanten. Sommige eisen kunnen grote impact hebben op de import van deze gewassen. De wijzigingen hebben te maken met nieuwe quarantaine-organismen en met strengere eisen voor een aantal bestaande quarantaine-organismen.

Lees meer op de website van de NVWA.

Snijbloemen export VK: Nu aanmelden voor opleiding bedrijfscontroleurs voor Erkenningsregeling

Als gevolg van de BREXIT moeten vanaf 1 juli 2022 snijbloemen, groenten en fruit bij export naar het VK voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Dat betekent dat u vanaf deze datum al uw zendingen met deze producten moet aanmelden in e-CertNL zodat ze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair certificaat.

Gezien de hoge druk die er daardoor komt op het KCB om deze grote hoeveelheid aan zendingen te inspecteren en vertragingen in de keten te voorkomen, is er de mogelijkheid dat opgeleide fytosanitaire-controlemedewerkers van uw eigen bedrijf of van gekoppelde bedrijven keuringen mogen doen voor zendingen die naar het VK gaan. U heeft daarvoor als bedrijf een Erkenning Bedrijfscontrolesysteem en opgeleide medewerkers nodig.

De belangrijkste informatie hierover staat nu op de NVWA website: nvwa.nl/bedrijfscontrole

Deze website zal geleidelijk worden uitgebreid met nieuwe informatie, dus check regelmatig!

Vooraanmelding opleiding
Om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling Bedrijfscontroles, is het noodzakelijk dat er mensen worden opgeleid binnen uw bedrijf en/of keten. Daarvoor dient u zich nu zo snel mogelijk aan te melden. Het is belangrijk dat u dat nu doet. Er is een beperkt aantal opleidingsplekken en mogelijkheid van deelname is  in volgorde van aanmelding.

U kunt zich voor de opleiding vooraanmelden* door een email te sturen aan: Brexit@kcb.nl

Vermeldt in uw mail de volgende gegevens:

 • bedrijfsnaam
 • contactpersoon
 • telefoonnummer
 • adres
 • vakgebied (snijbloemen of groenten en fruit)
 • aantal cursisten
 • namen cursisten

*Echte inschrijving voor de individuele medewerkers en trainingsdata volgt later via de Naktuinbouw site.

VBN/RoyalFloraHolland mede namens VGB/Groente & Fruithuis/NVWA/KCB/Naktuinbouw

Geen quarantaine-boktor gevonden bij omgevingsonderzoek Apriona

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland. Dat is het resultaat van het omgevingsonderzoek dat de afgelopen week is gedaan naar aanleiding van een eerdere vondst begin december van een larve van de boktor Apriona in een geïmporteerde Enkianthus-plant. De besmette partij Enkianthus-planten is inmiddels vernietigd; daarmee kunnen alle maatregelen op het bedrijf worden opgeheven.

Lees meer.

Export snijbloemen naar VK: Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

 • Carnation (Dianthus)
 • Chrysanthemums (Dendranthema)
 • Gypsophila
 • Orchids (Orchidaceae)
 • Solidago
 • Verschillende soorten bladgroen

Click hier voor het VK Plant Health Portal (scroll door omlaag voor de lijst van snijbloemen en bladgroen).

Zorg dat uw importeur hiervan op de hoogte is!

Vooraanmelding snijbloemen kan in PEACH!
De vooraanmelding (prenotificatie) van import van planten en snijbloemen moet per 1 januari 2022 door de importeur in het VK worden gedaan ofwel in het nieuwe IPAFFS of het oudere PEACH It-systeem. Hoewel het VK in 2022 helemaal over gaat naar het IPAFFS systeem voor prenotificaties, heeft de Engelse overheid ons verzoek goedgekeurd dat naast de prenotificatie van planten ook de snijbloemen nog enkele maanden gebruik kunnen maken van het oude PEACH systeem. Dan hoeft de overgang naar IPAFFS pas later in 2022 plaats te vinden.

Het gebruik van PEACH, ook al is het voor een paar maanden, kan voor importeurs van belang zijn  omdat op dit moment nog een aantal grote aanpassingen en functionaliteiten moeten worden toegevoegd aan IPAFFS (zoals een API en connectie met e-phyto) waarmee handmatige invoer beperkt wordt. In PEACH kunnen importeurs de komende maanden daarom sneller werken.

In PEACH is er een CSV functionaliteit om lijsten te uploaden. Deze functionaliteit is er voor planten maar komt er niet voor snijbloemen omdat bij snijbloemen notificatie slechts voor een zeer beperkt aantal geslachten nodig is en specificatie op soort niet noodzakelijk is. Het keuzemenu in PEACH is inmiddels aangepast zodat ook ‘cut flowers’ geselecteerd kan worden.

Aanmelden voor registratie in PEACH kan via de volgende link: registreren PEACH

Herkomst
Voor de herkomst van planten en snijbloemen t.a.v. plantgezondheidsregels in het VK (let op: dit is anders dan bij douaneregels) geldt dat wanneer het product uit een land buiten de EU komt maar is ingeklaard en geïnspecteerd in de EU, de herkomst voor import in het VK wijzigt en wordt gezien als EU.

Dit is alleen anders wanneer planten of snijbloemen uit landen buiten de EU na binnenkomst in NL in transit zijn gebleven (in douane depot zonder te zijn ingeklaard of geïnspecteerd). Dan blijft de oorspronkelijke herkomst behouden en gelden de normale eisen (zoals fytosanitair certificaat).

Volgens deze regels moet de herkomst in IPAFFS of PEACH van producten ook worden aangemeld.

Tot slot
Het gaat nu per 1 januari 2022 om een beperkt aantal soorten snijbloemen die een vooraanmelding nodig hebben. De importeur moet dit doen.

Daarnaast kunnen per 1 juli 2022 via het VK douane inklaringssysteem steekproefsgewijs (1%) zendingen snijbloemen worden aangewezen die een vooraanmelding moeten krijgen omdat er inspecties volgen (documenten, identiteit en fysieke inspectie). Met ingang van 1 juli 2022 hebben ook alle snijbloemen een fytosanitair certificaat nodig.

Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2021 .

Importverbod dreigt voor export potplanten naar Israël

De NVWA heeft de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) laten weten dat hun collega’s in Israël zich grote zorgen maken over het te hoge aantal afkeuringen op organismen in potplanten. Afkeuringen op organismen die in Israël op een quarantainelijst staan. Het gaat dan vooral om afkeuringen op aanwezigheid van de wortelwolluis op o.a. Agave, Aloë, Euphorbia, Fatsia, Sedum en Sempervivum.

De Israëlische autoriteiten hebben aangegeven dat er binnen drie maanden een aanzienlijke verbetering te zien moet zijn. Als het aantal intercepties niet afneemt, dreigt een importverbod voor deze potplanten.

De NVWA en KCB vragen exporteurs om de producten die ter keuring aangeboden worden zelf beter te controleren en alleen die partijen aan te bieden voor keuring en exportcertificering die volledig aan de Israëlische eisen voldoen. Mocht dit binnen enkele weken geen verbetering opleveren en het aantal intercepties in Israël niet dalen, dan wordt de KCB inspectie-intensiteit en het aantal te inspecteren eenheden binnen de steekproef aanzienlijk vergroot. Dit om een mogelijk importverbod te voorkomen. NVWA, KCB en VGB hebben begin januari weer overleg over deze problematiek.

Bron: VGB