Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast. Er zijn productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2021.

Gewijzigde naamgeving van een aantal producten (vaste planten)

De naamgeving van een aantal vaste planten productcodes is onlangs veranderd (Taxonomical changes of names of perennials in 2021).
Klik hier om deze lijst te bekijken.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving.

De betreffende productnamen zijn al aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.
Zie hieronder welke VBN productnamen en productcodes het betreft.

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht voor een aantal potplanten per 31-12-2021

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht per 31-12-2021 voor aantal potplanten (Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis).

Vanaf 31 december 2021 is een traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort vereist voor potplanten van Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Voor deze planten moet u met ingang van het nieuwe jaar zorgen voor plantenpaspoorten waarop de traceerbaarheidscode is vermeld achter de letter C.

Traceerbaarheidscode op plantenpaspoort
Een van de onderdelen van het plantenpaspoort betreft de traceerbaarheidscode (achter de letter C). Dit is een code die tracering binnen de eigen bedrijfsadministratie mogelijk maakt. Denk daarbij aan een uniek partijnummer, perceelnummer, kas nummer, kap nummer of aan het nummer dat op het leveranciersdocument staat. Sinds december 2019 geldt een plantenpaspoortplicht voor alle planten, ook voor potplanten die we beschouwen als eindproduct. De Europese wetgeving schrijft voor hoe het plantenpaspoort eruit moet zien.

Heeft u vragen over de traceerbaarheidscode?
Als er aan de lay-out verder niets verandert, hoeft u het plantenpaspoort niet opnieuw te laten autoriseren.

Note: Tevens blijft het zo dat als er sprake is van een PZ-plantenpaspoort (bijvoorbeeld bacterievuurwaardplanten) dan dient de traceerbaarheidscode ingevuld te zijn.

Zie voor verdere informatie: Plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening vraag en antwoord | Naktuinbouw.

De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten. U kunt nog reageren tot en met 9 mei.

Sinds december 2019 zijn er nieuwe regels voor de handel in planten, de Plantgezondheidsverordening. Met hierin o.a. het plantenpaspoort. Deze wetgeving wordt binnenkort op Europees niveau geëvalueerd. De Europese commissie vraagt daarvoor input van burgers en bedrijven. Mogelijk bent u hierover al door de NVWA of de Naktuinbouw geïnformeerd.

Bron NVWA: Lees meer

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2021

Floricode heeft productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen aangepast. Er wijzigen producten van productgroep (per 1-4-2021) en productcodes zijn geblokkeerd en/of verwijderd.
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2021.

Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Eind februari 2021 heeft het VK nieuwe eisen gepubliceerd voor de import van waardplanten van Xylella fastidiosa. Deze eisen zijn ingegaan op 5 maart. De implementatie van de eisen is afgestemd met de NVWA. Wij berichten u graag over de stand van zaken.

Belangrijkste eisen
De belangrijkste wijziging betreft de eis voor alle waardplanten dat ze tenminste 3 jaar lang, of indien het jong materiaal betreft, gedurende het gehele leven, in een land of gebied vrij van Xylella zijn geproduceerd. Daarnaast geldt voor de 6 hoog risico gewassen (Olea europeana, Prunus dulcis, Lavandula spp,  Rosmarinus, Coffea  spp en Polygala myrtifolia) een aanvullende eis van bedrijfsvrijheid op basis van een toets.

Plantenpaspoort biedt meestal dekking
In de EU zijn strikte noodmaatregelen van kracht die ervoor zorgen dat plantmateriaal vanuit besmette gebieden niet in het verkeer kunnen worden gebracht. Ook geldt binnen de EU reeds de eis dat op bedrijven met de genoemde 6 hoog risico gewassen wordt getoetst. Alle planten die in de EU in omloop zijn moeten aan deze noodmaatregelen voldoen; daarmee biedt de aanwezigheid van het plantenpaspoort (ongeacht de origine) de garantie dat aan de eisen van het VK is voldaan. Dit geldt ook als planten uit een derde land komen, want ook voor import in de EU gelden strikte eisen.

Uitzondering Lavandula spp
Naktuinbouw heeft voor zover mogelijk bij alle producenten met genoemde waardplanten een bemonstering uitgevoerd. Echter, volgens de EU noodmaatregelen hoeft alleen Lavandula dentata worden bemonsterd. In het VK geldt de toetsverplichting voor alle Lavandala spp. Dit betekent dat bedrijven die andere Lavandula soorten produceren dan Lavandula dentata niet automatisch aan de eisen voldoen. Naktuinbouw heeft vorig jaar reeds geanticipeerd op de mogelijkheid dat het VK deze aanvullende eis zou gaan stellen, en heeft bedrijven met Lavandula spp op vrijwillige basis aanvullend bemonsterd en opgenomen in een register ‘bedrijf geschikt voor export VK’.

Bedrijven die in dit register staan zijn aanvullend bemonsterd en voldoen aan de eisen. Kwekerijen van planten van Lavandula die niet in het register staan kunnen vanaf 5 maart niet meer geëxporteerd worden naar het VK. Het register volgt nog. U kunt zich melden bij Naktuinbouw voor een aanvullende bemonstering. Bedrijven moeten hiervoor contact opnemen met Keuringen@naktuinbouw.nl. Voor de kosten van een aanvullende bemonstering verwijzen wij u naar de tarievenlijst van Naktuinbouw.

Planten van Lavandula uit andere lidstaten moeten zijn voorzien van een door die lidstaat afgegeven pre-exportcertificaat, waaruit blijkt dat de kwekerij is bemonsterd en vrij is bevonden.

Aanvulling Polygala myrtifolia
Voor de export van Polygala myrtifolia geldt boven op de eis van bedrijfsvrijheid nog de aanvullende eis van een partij bemonstering vlak voor export. Als bedrijven dit product willen exporteren, dan moet er vlak voor export door de keurmeester een monster worden genomen.

Bron: Naktuinbouw
Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk

Vanaf 1 juli 2021 moeten in Frankrijk giftige planten die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid bij verkoop aan de consument voorzien zijn van een extra waarschuwingslabel of een uiting in een andere vorm.

De kweker is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van de waarschuwing
De kweker beslist in overleg met zijn Franse klant(en) of hij de waarschuwing hier al op het etiket plaatst. Het is geen verplichting voor de Nederlandse kweker. De verantwoordelijkheid dat de plant bij de verkoop een waarschuwingslabel heeft ligt altijd bij de eindverkoper in Frankrijk. Naktuinbouw controleert hier dan ook niet op.

Het is in Frankrijk verplicht consumenten in te lichten over eventuele gezondheidsrisico’s
Hoe de eindverkoper de consumenten vanaf 1 juli wijst op die gezondheidsrisico’s kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

 • op het plantenlabel;
 • met een etiket op de pot;
 • via een poster bij het verkooppunt.

Welke planten moeten in Frankrijk bij de verkoop een waarschuwingslabel hebben?
Per risico bepaalt de Franse overheid welke planten een gezondheidsrisico dragen. Mogelijke risico’s van giftige planten zijn intoxicatie bij inname, allergie bij ademhaling door pollen of in geval van contact met de huid. Het verplicht plaatsen van een waarschuwingslabel geldt daarom onder andere voor de sierplanten Nerium oleander, Taxus baccata, Betula pendula, Carpinus betulus en Primula obconica.

Dit is een Frans initiatief
Het is vastgelegd in een nationale richtlijn van Frankrijk en dus geen EU wet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen we u door naar uw afnemer in Frankrijk.

Bron: Naktuinbouw
Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk

Tijdelijk EU-invoerverbod voor waardplanten Xylella fastidiosa

De NVWA maakte bekend dat er een tijdelijk invoerverbod gaat gelden voor waardplanten van Xylella fastidiosa uit vijf landen omdat die landen geen duidelijke verklaring hebben afgegeven richting de Europese Commissie over de status van Xylella fastidiosa in hun land.

EU-noodmaatregelen Xylella fastidiosa
Er gelden in de EU bijzondere EU-noodmaatregelen om de introductie en verspreiding van Xylella fastidiosa tegen te gaan. In de uitvoeringsverordening 2020/1201 staat onder meer dat derde landen bij de Commissie een schriftelijke verklaring moeten afgeven, waarmee ze aangeven of hun land vrij is van X. fastidiosa, of er sprake is van vrije gebieden/productielocaties, en tevens moeten deze landen aangeven dat ze specifieke PCR toets protocollen toepassen conform de EU-verordening. Van een aantal derde landen heeft de Commissie verklaringen nog niet binnen of niet goedgekeurd. De Commissie heeft daarom besloten de grens te sluiten voor die landen.

Importverbod voor vijf landen
Import van plantmateriaal van waardplanten van X. fastidiosa is uit de volgende landen niet meer toegestaan vanaf 22 februari 2021:

 • Bosnië-Herzegovina
 • Ghana
 • Oeganda
 • Sri Lanka
 • Zuid-Afrika

Dat betekent dat voor deze landen een importverbod voor Xylella fastidiosa waardplanten (zie Annex I van uitvoeringsverordening 2020/1201) geldt per 22 februari 2021. Fytosanitaire certificaten met een datum t/m 21 februari kunnen geaccepteerd worden, maar certificaten afgeven vanaf 22 februari niet meer.

Voor aantal landen nog onduidelijkheden
Voor vijf andere landen/gebieden is het op dit moment nog steeds onduidelijk en loopt er nog communicatie met de Commissie. Hierbij gaat het om:

 • Canarische Eilanden
 • Ethiopië
 • Japan
 • Tanzania
 • PFPS Brazilië

De NVWA geeft aan dat er communicatie volgt zodra er meer duidelijk is.

bron: Naktuinbouw
https://www.naktuinbouw.nl/boom/nieuws/tijdelijk-eu-invoerverbod-voor-waardplanten-xylella-fastidiosa

Voorkom besmetting met spintmijt op stek van kerstster

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het risico op het binnenbrengen van een quarantaine spintmijt met stekmateriaal van kerstster (Euphorbia pulcherrima). Het betreft de soort Eotetranychus lewisi, die voorkomt op verschillende plantensoorten. De mijt komt verspreid over de wereld voor, waaronder in verschillende landen die stek van kerstster produceren. Deze spintmijt is in het laatste kwartaal van 2020 aangetroffen op kerstster bij 5 bedrijven in Duitsland. Deze planten waren verkregen van een Nederlands bedrijf.

Risico op insleep
In verband met deze notificaties heeft Naktuinbouw in opdracht van de NVWA eind 2020 bedrijven bezocht waar kerstster werd beworteld of geteeld van dezelfde herkomst als de Duitse bedrijven. De spintmijt is daarbij niet aangetroffen. Wel bleek, dat de spintmijt vrijwel zeker voorkomt in uitgangsmateriaal van kerstster in landen waaruit veel van dit stek wordt geïmporteerd. Aangezien het beestje zeer klein is en de symptomen lijken op die van andere spintmijten, heeft de producent een besmetting met deze quarantainesoort vaak niet in de gaten. Het is zelfs mogelijk dat de soort officieel niet bekend is in het land van herkomst, omdat ze erg lastig te identificeren is.

Controles door de NVWA en Naktuinbouw
Naktuinbouw inspecteert het stek nauwkeurig op het moment van import. Als de spintmijt echter in zeer kleine aantallen aanwezig is, is zo’n besmetting erg lastig te ontdekken. Naktuinbouw zal daarom extra letten op deze spintmijt bij inspecties in uitgangsmateriaal en eindteelt van kerstster. Daarnaast voert de NVWA dit jaar een survey uit bij bedrijven met eindteelt van kerstster.

Advies aan bedrijven
Attendeer uw leverancier op deze mijt.
Voorkom dat u materiaal binnenkrijgt dat besmet is met deze mijt. Raadpleeg hier uit welke landen E. lewisi bekend is. Waarschijnlijk komt ze echter in veel meer landen voor, dit geldt met name ook voor Afrika. Attendeer uw leverancier op deze soort door te verwijzen naar de Engelstalige informatie. Vraag om garanties dat het materiaal vrij is van spintmijt. E. lewisi is in de regel goed te bestrijden met de gebruikelijke middelen.

Let goed op symptomen van spintmijt.
In Europa is E. lewisi de enige soort spintmijt die kerstster aantast. Let daarom tijdens de teelt goed op symptomen van spintmijt op dit gewas. Er zijn echter nog meer waardplanten waar deze mijt op kan voorkomen. Indien u spintmijt aantreft op andere plantensoorten, ga dan na of het eventueel E. lewisi betreft. Informatie over waardplanten, symptomen en herkennen van E. lewisi vindt u hier. Raadpleeg bij twijfel de keurmeester van Naktuinbouw.

Meld een vermoeden van een besmetting.
E. lewisi heeft de EU quarantaine-status. Dit betekent dat een vondst gemeld moet worden bij de NVWA. Als u een besmetting met deze spintmijt vermoedt, neem dan contact op met uw keurmeester. Deze kan een monster nemen voor identificatie door de NVWA. Totdat u de uitslag krijgt, mag u geen plantenpaspoort afgeven en geen handelingen of bestrijding uitvoeren op de planten, zonder toestemming van de NVWA. Blijkt het inderdaad E. lewisi te zijn, dan kijkt de NVWA welke maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding te voorkomen en de besmetting op uw bedrijf uit te roeien.

Bron: NVWA

Een Pre- Export Certificaat is niet meer nodig voor Deense en Belgische planten die via Nederland naar VK gaan

Nederland heeft met België en Denemarken afspraken gemaakt om garanties af te geven via een gezamenlijk register van niet-aanwezige organismen. Daardoor wordt voor die organismen het pre-export certificaat overbodig.

Of dit ook voor andere landen kan gaan gelden is nog onbekend.

Wel controles
Vanaf 1 januari 2021 hebben handelaren/exporteurs voor het exporteren van planten naar het VK een Fytosanitair Certificaat (FC) nodig, zo ook voor producten waarvoor de CITES-bijschrijving vereist is. Veel zendingen naar het Verenigd Koninkrijk bevatten planten uit andere EU lidstaten. Veel van de exportgaranties over producten kunnen alleen afgegeven worden door het land van productie (bv. uitgevoerde veldinspecties).

Bron: Pre-exportcertificaat VK plantmateriaal | Naktuinbouw