Geen quarantaine-boktor gevonden bij omgevingsonderzoek Apriona

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland. Dat is het resultaat van het omgevingsonderzoek dat de afgelopen week is gedaan naar aanleiding van een eerdere vondst begin december van een larve van de boktor Apriona in een geïmporteerde Enkianthus-plant. De besmette partij Enkianthus-planten is inmiddels vernietigd; daarmee kunnen alle maatregelen op het bedrijf worden opgeheven.

Lees meer.

Export snijbloemen naar VK: Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

Per 1 januari 2022 moet importeur een vooraanmelding doen bij export van:

  • Carnation (Dianthus)
  • Chrysanthemums (Dendranthema)
  • Gypsophila
  • Orchids (Orchidaceae)
  • Solidago
  • Verschillende soorten bladgroen

Click hier voor het VK Plant Health Portal (scroll door omlaag voor de lijst van snijbloemen en bladgroen).

Zorg dat uw importeur hiervan op de hoogte is!

Vooraanmelding snijbloemen kan in PEACH!
De vooraanmelding (prenotificatie) van import van planten en snijbloemen moet per 1 januari 2022 door de importeur in het VK worden gedaan ofwel in het nieuwe IPAFFS of het oudere PEACH It-systeem. Hoewel het VK in 2022 helemaal over gaat naar het IPAFFS systeem voor prenotificaties, heeft de Engelse overheid ons verzoek goedgekeurd dat naast de prenotificatie van planten ook de snijbloemen nog enkele maanden gebruik kunnen maken van het oude PEACH systeem. Dan hoeft de overgang naar IPAFFS pas later in 2022 plaats te vinden.

Het gebruik van PEACH, ook al is het voor een paar maanden, kan voor importeurs van belang zijn  omdat op dit moment nog een aantal grote aanpassingen en functionaliteiten moeten worden toegevoegd aan IPAFFS (zoals een API en connectie met e-phyto) waarmee handmatige invoer beperkt wordt. In PEACH kunnen importeurs de komende maanden daarom sneller werken.

In PEACH is er een CSV functionaliteit om lijsten te uploaden. Deze functionaliteit is er voor planten maar komt er niet voor snijbloemen omdat bij snijbloemen notificatie slechts voor een zeer beperkt aantal geslachten nodig is en specificatie op soort niet noodzakelijk is. Het keuzemenu in PEACH is inmiddels aangepast zodat ook ‘cut flowers’ geselecteerd kan worden.

Aanmelden voor registratie in PEACH kan via de volgende link: registreren PEACH

Herkomst
Voor de herkomst van planten en snijbloemen t.a.v. plantgezondheidsregels in het VK (let op: dit is anders dan bij douaneregels) geldt dat wanneer het product uit een land buiten de EU komt maar is ingeklaard en geïnspecteerd in de EU, de herkomst voor import in het VK wijzigt en wordt gezien als EU.

Dit is alleen anders wanneer planten of snijbloemen uit landen buiten de EU na binnenkomst in NL in transit zijn gebleven (in douane depot zonder te zijn ingeklaard of geïnspecteerd). Dan blijft de oorspronkelijke herkomst behouden en gelden de normale eisen (zoals fytosanitair certificaat).

Volgens deze regels moet de herkomst in IPAFFS of PEACH van producten ook worden aangemeld.

Tot slot
Het gaat nu per 1 januari 2022 om een beperkt aantal soorten snijbloemen die een vooraanmelding nodig hebben. De importeur moet dit doen.

Daarnaast kunnen per 1 juli 2022 via het VK douane inklaringssysteem steekproefsgewijs (1%) zendingen snijbloemen worden aangewezen die een vooraanmelding moeten krijgen omdat er inspecties volgen (documenten, identiteit en fysieke inspectie). Met ingang van 1 juli 2022 hebben ook alle snijbloemen een fytosanitair certificaat nodig.

Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2021 .

Importverbod dreigt voor export potplanten naar Israël

De NVWA heeft de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) laten weten dat hun collega’s in Israël zich grote zorgen maken over het te hoge aantal afkeuringen op organismen in potplanten. Afkeuringen op organismen die in Israël op een quarantainelijst staan. Het gaat dan vooral om afkeuringen op aanwezigheid van de wortelwolluis op o.a. Agave, Aloë, Euphorbia, Fatsia, Sedum en Sempervivum.

De Israëlische autoriteiten hebben aangegeven dat er binnen drie maanden een aanzienlijke verbetering te zien moet zijn. Als het aantal intercepties niet afneemt, dreigt een importverbod voor deze potplanten.

De NVWA en KCB vragen exporteurs om de producten die ter keuring aangeboden worden zelf beter te controleren en alleen die partijen aan te bieden voor keuring en exportcertificering die volledig aan de Israëlische eisen voldoen. Mocht dit binnen enkele weken geen verbetering opleveren en het aantal intercepties in Israël niet dalen, dan wordt de KCB inspectie-intensiteit en het aantal te inspecteren eenheden binnen de steekproef aanzienlijk vergroot. Dit om een mogelijk importverbod te voorkomen. NVWA, KCB en VGB hebben begin januari weer overleg over deze problematiek.

Bron: VGB

Belangstellingsregistratie erkenningssysteem voor het uitvoeren van fytosanitaire bedrijfscontroles bij export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK

Als gevolg van de Brexit eist het VK per 1 juli 2022 ook bij export van snijbloemen, groenten en fruit een fytosanitair certificaat. Vanaf deze datum moeten die producten daarom worden aangemeld, gekeurd en gewaarmerkt om een fytosanitair certificaat te verkrijgen. Deze extra handelingen zullen de logistiek van exporterende bedrijven fors veranderen en druk leggen op de inspectie capaciteit van het KCB. Om kosten en vertraging zo veel mogelijk te beperken, wordt met de brancheorganisaties en de toezichthouders het bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld. Meer informatie treft u op de NVWA-site.

Op de NVWA-site staat ook een pdf-document waarmee belangstellenden voor deze erkenningsregeling zich tot 26 november 2021 kunnen aanmelden. Bedrijven die zich hebben aangemeld worden daarna voor een Webinar uitgenodigd. Daar worden zij nader geïnformeerd over de diverse onderdelen waaruit het systeem bestaat en hoe zij daaraan kunnen deelnemen. Dit Webinar zal medio januari 2022 plaats vinden (nadere info volgt z.s.m.).

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode. Deze nematode zal waarschijnlijk in 2021 een Q(uarantaine)-status krijgen. Bij Q-organismen is het doel de Europese Unie vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen.

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode | Nieuwsbericht | NVWA

Erkenningsregeling bedrijfscontroles voor export snijbloemen naar VK

Per 1 juli 2022 moeten snijbloemen die naar het VK worden geëxporteerd fytosanitair worden geïnspecteerd en zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Dat eist het VK. Gezien de enorme handelsstroom die dit betreft, kan de KCB de benodigde inspecties waarschijnlijk niet op gewenste tijden uitvoeren. VBN en VGB hebben daarom samen met NVWA en KCB een systeem opgezet voor een erkenningsregeling bedrijfscontroles. Dat betekent dat bedrijven onder voorwaarden worden erkend om werknemers die daartoe zijn opgeleid fytosanitaire inspecties uit te laten voeren op snijbloemen. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden. Zie de link in bijgevoegd bericht.

Bijlage Erkenningsregeling Bedrijfscontroles

Wees alert op niet Europese schorskevers bij import

Onlangs gaf de NVWA in een digitale bijeenkomst voorlichting over Q-organisme Euwallacea fornicatus en werd naast de huidige maatregelen en herkenning ook ingegaan op de komende nieuwe wetgeving. In november wordt er in de EU gestemd over nieuwe wetgeving. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, waarmee de nieuwe eisen vanaf februari 2023 ingaan

De EU stelt vanaf begin 2023 aanvullende eisen voor de import van een aantal waardplanten van Euwallacea fornicatus, een niet-Europese schorskever waarvoor in de EU de quarantainestatus geldt. Het gaat om de plantensoorten waarvan bij invoer de kans op introductie van Euwallacea fornicatus in de EU het grootst is.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae/vanaf-2023-aanvullende-eisen-voor-import-waardplanten

Meer informatie over E. fornicatus is ook te vinden in het dossier van de NVWA
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae
Hier worden ook de maatregelen genoemd die worden genomen als E. fornicatus wordt gevonden op een teeltbedrijf.

Per 1 december 2021 nieuwe rijpheidsfotoseries voor Petunia, Dahlia, Pelargonium (Zonale Grp), Pelargonium (Peltatum Grp), Osteospermum, Calibrachoa, Gazania, Fuchsia, Viola (Cornuta Grp) en Viola (Wittrockiana Grp)

Van de productgroepen Petunia, Dahlia, Pelargonium (Zonale Grp), Pelargonium (Peltatum Grp), Osteospermum, Calibrachoa, Gazania, Fuchsia, Viola (Cornuta Grp) en Viola (Wittrockiana Grp) zijn nieuwe rijpheidsfotoseries gemaakt.

Per 1 december 2021 worden deze nieuwe fotoseries, incl. onderstaande teksten, op de VBN-website geplaatst.

NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op kweekbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op twee bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Daarnaast stelt de EU op korte termijn strengere import-eisen in met mogelijk grote gevolgen op de import van diverse planten uit niet EU-landen.

Lees meer