Belangstellingsregistratie erkenningssysteem voor het uitvoeren van fytosanitaire bedrijfscontroles bij export van snijbloemen, groenten en fruit naar het VK

Als gevolg van de Brexit eist het VK per 1 juli 2022 ook bij export van snijbloemen, groenten en fruit een fytosanitair certificaat. Vanaf deze datum moeten die producten daarom worden aangemeld, gekeurd en gewaarmerkt om een fytosanitair certificaat te verkrijgen. Deze extra handelingen zullen de logistiek van exporterende bedrijven fors veranderen en druk leggen op de inspectie capaciteit van het KCB. Om kosten en vertraging zo veel mogelijk te beperken, wordt met de brancheorganisaties en de toezichthouders het bedrijfscontrolesysteem ontwikkeld. Meer informatie treft u op de NVWA-site.

Op de NVWA-site staat ook een pdf-document waarmee belangstellenden voor deze erkenningsregeling zich tot 26 november 2021 kunnen aanmelden. Bedrijven die zich hebben aangemeld worden daarna voor een Webinar uitgenodigd. Daar worden zij nader geïnformeerd over de diverse onderdelen waaruit het systeem bestaat en hoe zij daaraan kunnen deelnemen. Dit Webinar zal medio januari 2022 plaats vinden (nadere info volgt z.s.m.).

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt telers en importeurs zich voor te bereiden op de mogelijke toekomstige quarantainestatus van Meloidogyne enterolobii, een tropische wortelknobbelnematode. Deze nematode zal waarschijnlijk in 2021 een Q(uarantaine)-status krijgen. Bij Q-organismen is het doel de Europese Unie vrij te houden van deze organismen of, indien deze al aanwezig zijn, verdere verspreiding te voorkomen.

Mogelijke Quarantainestatus voor wortelknobbelnematode | Nieuwsbericht | NVWA

Erkenningsregeling bedrijfscontroles voor export snijbloemen naar VK

Per 1 juli 2022 moeten snijbloemen die naar het VK worden geëxporteerd fytosanitair worden geïnspecteerd en zijn voorzien van een fytosanitair certificaat. Dat eist het VK. Gezien de enorme handelsstroom die dit betreft, kan de KCB de benodigde inspecties waarschijnlijk niet op gewenste tijden uitvoeren. VBN en VGB hebben daarom samen met NVWA en KCB een systeem opgezet voor een erkenningsregeling bedrijfscontroles. Dat betekent dat bedrijven onder voorwaarden worden erkend om werknemers die daartoe zijn opgeleid fytosanitaire inspecties uit te laten voeren op snijbloemen. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen zich aanmelden. Zie de link in bijgevoegd bericht.

Bijlage Erkenningsregeling Bedrijfscontroles

Wees alert op niet Europese schorskevers bij import

Onlangs gaf de NVWA in een digitale bijeenkomst voorlichting over Q-organisme Euwallacea fornicatus en werd naast de huidige maatregelen en herkenning ook ingegaan op de komende nieuwe wetgeving. In november wordt er in de EU gestemd over nieuwe wetgeving. De verwachting is dat deze wordt aangenomen, waarmee de nieuwe eisen vanaf februari 2023 ingaan

De EU stelt vanaf begin 2023 aanvullende eisen voor de import van een aantal waardplanten van Euwallacea fornicatus, een niet-Europese schorskever waarvoor in de EU de quarantainestatus geldt. Het gaat om de plantensoorten waarvan bij invoer de kans op introductie van Euwallacea fornicatus in de EU het grootst is.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae/vanaf-2023-aanvullende-eisen-voor-import-waardplanten

Meer informatie over E. fornicatus is ook te vinden in het dossier van de NVWA
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/scolytinae
Hier worden ook de maatregelen genoemd die worden genomen als E. fornicatus wordt gevonden op een teeltbedrijf.

Per 1 december 2021 nieuwe rijpheidsfotoseries voor Petunia, Dahlia, Pelargonium (Zonale Grp), Pelargonium (Peltatum Grp), Osteospermum, Calibrachoa, Gazania, Fuchsia, Viola (Cornuta Grp) en Viola (Wittrockiana Grp)

Van de productgroepen Petunia, Dahlia, Pelargonium (Zonale Grp), Pelargonium (Peltatum Grp), Osteospermum, Calibrachoa, Gazania, Fuchsia, Viola (Cornuta Grp) en Viola (Wittrockiana Grp) zijn nieuwe rijpheidsfotoseries gemaakt.

Per 1 december 2021 worden deze nieuwe fotoseries, incl. onderstaande teksten, op de VBN-website geplaatst.

NVWA attendeert op extra importregels vanwege schorskever

In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op kweekbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. Op twee bedrijven is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen, een schorskever die een groot risico vormt voor de EU vanwege schade aan teelt en openbaar groen. Bij een vondst neemt de NVWA maatregelen om deze soort uit te roeien. Daarnaast stelt de EU op korte termijn strengere import-eisen in met mogelijk grote gevolgen op de import van diverse planten uit niet EU-landen.

Lees meer

Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2021.

De waardplantenlijst van Xylella fastidiosa is nog eens uitgebreid met diverse soorten

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om wilde soorten, maar ook om soorten die gekweekt en verhandeld worden.

De belangrijkste toevoegingen aan de waardplantenlijst van Xylella fastidiosa zijn:

Adenocarpus lainzii,
Ampelopsis brevipedunculata var. hancei,
Athyrium filix-femina,
Catharanthus roseus,
Digitarium,
chium plantagineum,
Erysimum hybrids,
Humulus scandens (Lour.) Merr.,
Lavatera cretica,
Lonicera implexa,
Lupinus aridorum,
Lupinus villlosus,
Perovskia abrotanoides,
Polygala grandiflora,
Psidium,
Pteridium aquilinum,
Ruta chalapensis,
Salvia officinalis,
Salvia rosmarinus,
Santolina magonica,
Ulmus

De grootste gevolgen gelden voor landen buiten de Europese Unie die exporteren op basis van ‘vrije bedrijven’. Voor partijen afkomstig uit deze landen geldt dat de partijen bij import bemonsterd en getoetst moeten worden. De afgelopen jaren ging dit in ieder geval om 9 zendingen met plantmateriaal van Santolina uit Ethiopië. Het is nog onduidelijk of het om S. magonica gaat, aldus de NVWA.

Onlangs bleek een partij rozemarijnplanten uit Portugal besmet met Xylella. Er waren planten geleverd aan Nederland, maar na uitvoerig onderzoek is er volgens de NVWA geen risico geweest op verspreiding van de quarantaine-bacterie.

Note: Xylella fastidiosa (kortweg ‘xylella’ genoemd) is een bacterie die schadelijk is voor ruim 300 plantensoorten, waaronder olijfbomen (Zuid-Italië), oleander en lavendel (Corsica, Zuid-Frankrijk), Polygala myrtifolia (Zuid-Frankrijk) en druiven (Californië). Xylella heeft een EU-quarantainestatus en hoort tot de prioriteitsorganismen. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen en dieren.
Tot nu toe komt deze bacterie niet voor in Nederland. Een uitbraak in Nederland zou grote economische gevolgen kunnen hebben voor boomkwekers en kwekers van vaste planten.

13 oktober: Brits Brexit webinar fytosanitaire regels 2022

Op 13 oktober a.s. organiseert de Britse Border and Protocol Delivery Group een webinar over de grensformaliteiten die op gefaseerde wijze worden ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk. VBN en Royal FloraHolland brengen het webinar onder de aandacht.

Het webinar is gericht op Nederlandse bedrijven die exporteren naar het VK en zal meer informatie geven over welke voorbereidingen getroffen moeten worden om te voldoen aan de importvereisten. De nadruk ligt dit webinar ook op de geplande controles op sanitaire en fytosanitaire goederen die vanaf 1 juli 2022 van toepassing worden. Daarnaast is er een vraag en antwoord sessie.

Voor meer informatie en inschrijven hier.

Verplichte fytosanitaire certificaten voor export van snijbloemen en groenten/ fruit naar VK uitgesteld naar 1 juli 2022

Op 14 september maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat er wederom uitstel komt van de verplichting van fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen en groenten/ fruit naar het VK. Deze nieuwe eis was eerst uitgesteld tot 1 januari 2022 en de nieuwe ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 juli 2022. Voor potplanten, uitgangsmateriaal, stekken, bomen, vaste planten en bloembollen bestaat de verplichting van vooraanmelding en het gebruik van fytosanitaire certificaten al sinds 1 januari 2021. Wat voor hen verandert, is dat de voor 1 januari 2022 aangekondigde fysieke inspecties bij Border Control Posts in het VK, ook worden uitgesteld tot 1 juli 2022.

De reden van het uitstel is volgens de Britse regering onder meer de voortdurende impact van de coronapandemie op het bedrijfsleven en de druk op de toeleveringsketens.

De sectororganisaties voor tuinbouw en uitgangsmateriaal (VBN, VGB, GroentenFruit Huis, Plantum) zetten zich onverminderd in om de export naar het VK te kunnen continueren met zo min mogelijk verstoringen en kosten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV, de NVWA en de keuringsdiensten.

Bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen, groenten en fruit
Gezien de grote hoeveelheid product dat voor het eerst met een certificaatplicht te maken krijgt (snijbloemen, groenten/ fruit) zal het aantal exportinspecties per 1 juli 2022 enorm toenemen. Ingezet wordt op het voorraadregister (dit is al geïmplementeerd) en op invoering van bedrijfseigen controlesystemen, zodat de inzet van het KCB beheersbaar blijft en de logistiek van de handel zo min mogelijk wordt verstoord. De opzet daarvoor wordt momenteel gefinaliseerd en binnenkort voorgelegd aan de betrokken bedrijven. Implementatie was gericht op 1 januari 2022 en we willen dat tempo vasthouden. De extra tijd die nu beschikbaar is zal worden benut om de implementatie te perfectioneren en bedrijven voldoende tijd te bieden voor aanpassing. Het nieuwe systeem zal nu per 1 juli 2022 in werking treden.

Ook bij invoering van bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen en groenten/ fruit zal de werklast voor bedrijven die naar het VK exporteren onvermijdelijk aanzienlijk toenemen. Bedrijven die na 1 juli snijbloemen of groenten/ fruit naar het VK willen blijven exporteren zullen hun bedrijfsprocessen daar de komende maanden op moeten aanpassen. De brancheorganisaties stellen alles in het werk om hen daarbij te ondersteunen. Neem bij vragen contact op uw brancheorganisatie VBN of VGB of stel u vraag via  brexitwebinar@royalfloraholland.com