De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Brassica en Daucus wordt verruimd

Per 1 februari 2023 vindt er een wijziging plaats in de VBN-productspecificatie van Brassica en Daucus.

Het Post Harvest Kenniscentrum van Royal FloraHolland heeft een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of:

 • Het middel Florissant 810 voldoet aan de VBN-normen als voorbehandelingsmiddel bij Brassica.
 • De middelen Florissant 810 en Florissant 830 voldoen aan de VBN-normen als voorbehandelingsmiddelen bij Daucus

Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om deze middelen toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN-productspecificatie van Brassica en Daucus.

Wijziging:

 • Florissant 810 wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Brassica (Florissant 810 code 21 op het label van het middel).
 • Florissant 810 en Florissant 830 worden toegevoegd als toegestane middelen voor voorbehandeling bij Daucus (Florissant 810 code 21 en Florissant 830 code 41 op het label van het middel).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810 en code 41 voor Florissant 830.

Bovenstaande middelen dienen uitsluitend toegediend te worden volgens gebruiksvoorschrift.

Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2022

Floricode voert per ingang van ieder kwartaal specifieke wijzigingen door in de productcodebestanden.

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst. Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd.
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 4e kwartaal 2022.

Houd Nederland Xylella-vrij

Er zijn grote zorgen over de opmars van de bacterieziekte Xylella fastidiosa vanuit Zuid-Europa. De bacterie, die bij olijfbomen de gevreesde olijvenpest veroorzaakt, is aangetroffen in Italië, Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk. Een uitbraak van Xylella in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor de boom- en vaste plantensector, de perk-, kuip- en potplantensectoren en het openbaar groen. Xylella is niet schadelijk voor mensen en dieren. Deze factsheet bundelt de beschikbare kennis rond het quarantaine-organisme Xylella fastidiosa en wat ú kunt doen om introductie van deze schadelijke bacterie te voorkomen.

Klik hier voor de factsheet.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Phlox en Liatris wordt verruimd

Per 1 november 2022 vindt er een wijziging plaats in de VBN-productspecificatie van Phlox en Liatris.

Het Post Harvest Kenniscentrum van Royal FloraHolland heeft een verificatieonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of het middel Florissant 810 voldoet aan de VBN-normen als voorbehandelingsmiddel bij Phlox en Liatris. Uit dit onderzoek is gebleken dat aan alle voorwaarden is voldaan om dit middel toe te voegen aan de verplichte middelen in de VBN-productspecificatie van Phlox en Liatris.

Wijziging:

 • Florissant 810 wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Phlox en Liatris (Florissant 810 code 21 op het label van het middel).
 • U dient de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie te vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.
  • Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u zelf toe voegen in uw EAB-softwarepakket.
  • Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel Florissant 810.

Bovenstaand middel dient uitsluitend toegediend te worden volgens gebruiksvoorschrift.

Intensivering inspectie planten bestemd voor Verenigd Koninkrijk

Euphorbia pulcherrima (kerstster) en Solanum pseudocapsicum

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven dat het aantal onderscheppingen van tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) op met name Solanum pseudocapsicum planten herkomst Nederland veel te hoog is. De NVWA heeft, in samenspraak met de keuringsdiensten, daarom besloten de inspectie van de volgende planten te intensiveren: Solanum pseudocapsicum en Euphorbia pulcherrima (kerstster). Deze intensivering gaat in op 19 oktober aanstaande.

Het Verenigd Koninkrijk beraadt zich op maatregelen als de verwachte verbeteringen uitblijven. Een importverbod voor bepaalde gevoelige waardplanten van de tabakswittevlieg is één van de mogelijke maatregelen.

Verantwoordelijkheid exporteur
De NVWA wijst er nogmaals op dat het de verantwoordelijkheid van de exporteur is om er voor te zorgen dat de planten en plantaardige producten voldoen aan de importeisen van het land van bestemming. In het Verenigd Koninkrijk  is de tabakswittevlieg een quarantaineorganisme en hiervoor geldt een 0-tolerantie. De afgelopen weken is het aantal onderscheppingen echter fors toegenomen.

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2022

Floricode heeft productgroepen toegevoegd, productgroep- en productnamen gewijzigd en producten naar andere productgroepen verplaatst.

Een aantal productcodes zijn geblokkeerd en verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 3e kwartaal 2022.

Wijzigingen landeneisen Verenigd Koninkrijk

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de landeneisen en e-CertNL voor diverse producten naar het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 1 oktober veranderen de eisen voor planten bestemd voor opplant, van Viburnum, Camellia en Rhododendron, met uitzondering van R. simsii. Het gevolg van deze wijziging kan zijn dat er extra verklaringen op pre-export certificaten moeten komen in geval van producten uit een andere EU-lidstaat.

Voor meer informatie klik hier.

Celastrus en Pistia op de EU lijst van Invasieve Exoten

Op 19 mei jongstleden heeft het Europees Comité invasieve exoten gestemd over uitbreiding van de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten (verder; Unielijst). Het voorstel van de Europese Commissie (EC) bevatte aanvankelijk 30 plant- en diersoorten. Er bleek geen meerderheid te zijn onder de lidstaten voor het voorstel van 30 soorten. De EC heeft vervolgens een gewijzigd voorstel met 22 soorten in stemming gebracht en dat is aangenomen met een meerderheid van stemmen. Zie onderaan dit bericht de tabellen met soorten.

Voor een aantal soorten is een overgangstermijn afgesproken. Voor deze soorten treden de bepalingen van de Exotenverordening pas in werking twee jaar respectievelijk vijf jaar nadat de uitbreiding van de Unielijst van kracht wordt.

 • Voor de soort Pistia stratiotes, is een termijn van twee jaar afgesproken.
 • Voor de soort Celastrus orbiculatus is een termijn van vijf jaar afgesproken.

Wat zijn de gevolgen voor u als aanvoerder op één van de VBN veilingen?

 • Na de overgangstermijnen zal het niet meer toegestaan zijn genoemde producten te telen en of via veilingen (klok en direct) te verhandelen als plant of deel ervan.
 • Bestaande productcodes zullen dan ook geblokkeerd worden en het is wettelijk ook niet toegestaan deze dan onder andere productcodes op de markt te brengen.

Deze overgangstermijnen zijn met veel moeite voor elkaar gekregen. We moeten constateren dat er bij de Europese Commissie en onder andere lidstaten weinig draagvlak bestaat voor de Nederlandse wens om rekening te houden met (mogelijke) financiële impact op bedrijven. De invasieve eigenschappen van een soort en de schadelijkheid en ecologische impact op natuur en eco-systemen zijn volgens de criteria van de Exotenverordening bepalend voor plaatsing op de Unielijst.

Naar verwachting wordt de uitbreiding op de Unielijst in juli 2022 van kracht. De exacte datum van inwerkingtreding wordt bekend zodra de Europese Commissie de uitvoeringsverordening publiceert (in het Publicatieblad van de Europese Unie).

De Unielijst hoort bij de Exotenverordening 1143/2014. Voor soorten van de Europese Unielijst geldt een groot aantal ge- en verboden. Zo mogen de soorten niet meer worden gehouden, gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd (behalve in het kader van uitroeiing). Ook moeten lidstaten maatregelen nemen als de soorten zich vestigen.

Zodra de Europese Commissie de wetstekst heeft gepubliceerd kunt u meer informatie over de nieuwe Unielijstsoorten en de regels van de Exotenverordening vinden op de websites van NVWA en RVO.NL.

De Unielijst wordt met de volgende 22 soorten uitgebreid:

De volgende 8 soorten zijn niet aangenomen voor plaatsing op de Unielijst:

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2022

Floricode heeft een aantal productcodes geblokkeerd en verwijderd.
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.
Er is een nieuwe productgroep toegevoegd en enkele productcodes zijn naar de nieuwe groep verplaatst.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2022.

 

Teelt u snijbloemen? Registratieplicht voor teeltmateriaal bestemd voor opplant

Teelt u snijbloemen en wilt u op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen? Of teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal? Laat de percelen dan keuren door Naktuinbouw. Zonder deze keuring mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Welke bedrijven moeten zich registreren bij Naktuinbouw?
Alle producenten en handelaren van plantenpaspoortplichtige producten zijn verplicht zich te registreren. Hoewel snijbloemen planten zijn, zijn ze niet paspoortplichtig. Bedrijven die alléén snijbloemen produceren hoeven zich dus niet te registreren.

Produceert en verhandelt u planten bestemd voor opplant? Dan moet u zich wel registreren bij Naktuinbouw. Dus bedrijven die snijbloemen telen en dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) op termijn in de handel willen brengen, moeten zich registreren bij Naktuinbouw. Ook bedrijven die Paeonia of andere planten als teeltmateriaal telen, moeten zich registreren.

De registratieplicht geldt gedurende de gehele teeltperiode. De registratieplicht volgt uit zowel de EU-Plantgezondheidsverordening (PHR) als uit de handelsrichtlijnen en Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW).

Teelt u snijbloemen (van bijvoorbeeld Paeonia, Astilbe of andere bloemproducerende gewassen) en u wilt op termijn dit gewas (de ondergrondse delen en/of op pot) in de handel brengen?
Dan moet u de percelen vanaf het jaar dat u het gewas wil gaan verhandelen opgeven bij Naktuinbouw. De percelen worden gekeurd zoals alle meerjarige gewassen (planten bestemd voor opplant). Zonder jaarlijkse keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Teelt u Paeonia of andere planten als teeltmateriaal?
Gebleken is dat niet iedere teler zijn eerstejaars Paeonia percelen (en/of andere planten bestemd voor opplant) opgeeft voor de keuring. De keurmeester schenkt hier tijdens de veldkeuring en administratieve controle in 2022 extra aandacht aan en zal hierop handhaven. Zonder keuring door Naktuinbouw mag u dit materiaal niet in het handelsverkeer brengen.

Meer informatie?
In de flyer Keuringen Vaste planten (snijbloemen op pot of ondergrondse delen) staat meer informatie.
U kunt ook contact opnemen met de Naktuinbouw-keurmeester die bij u op het bedrijf komt of stel uw vraag aan de teamadministratie Keuringen.