Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2016 

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd en uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.

 

Vanaf 1 juli 2016 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Houd Nederland Xylella-vrij

Gevreesde olijvenpest kan ook in ons land toeslaan

Als de plantenziekte Xylella fastidiosa in Nederland zou toeslaan, dan dreigen harde en verstrekkende gevolgen voor de betrokken boomtelers en handelaren. In zo’n geval zal een bufferzone van tien kilometer worden ingesteld. Uit die zone, die minstens vijf jaar van kracht blijft, mogen dan geen waardplanten van Xylella worden verhandeld. De economische gevolgen mogen derhalve niet worden onderschat en dus moet alles aan worden gedaan de ziekte Xylella oftewel olijvenpest buiten de deur te houden. ‘Houd Nederland Xylella-vrij’ luidt de dringende oproep boven een folder, die eigenlijk als waarschuwing is bedoeld.

 

Telers bomen en planten

Die waarschuwing is gericht aan het adres van telers van bomen en vaste planten, perk-, kuip- en potplanten en eveneens beheerders van openbaar groen. Ook de handelaren worden aangesproken, omdat naast de telers ook zij een reeks maatregelen kunnen nemen om de schadelijke bacterie een slag voor te zijn. De bacterieziekte Xylella fastidiosa dook een paar jaar geleden op in de hak van Italië en is overigens niet schadelijk voor mensen en dieren. Een genetische variant ervan is vorig jaar zomer aangetroffen in Zuid-Frankrijk. Een waarschuwing voor de ziekte is geen overdreven actie: de aandoening kan op meer dan 350 planten schade veroorzaken. Er is nu een speciale folder uitgegeven, waarin de beschikbare kennis rond het quarantaine-organisme is gebundeld.

 

Vakantiegangers

Uiteraard wordt daarin ingezoomd op wat telers, handelaren en terreinbeheerders kunnen doen deze bacterie geen kans te geven. Daarnaast zullen vakantiegangers de komende weken via een Facebook-actie worden geïnformeerd en afgeraden om waardplanten van Xylella (stekken, planten e.d.) mee te nemen uit die delen van Europa, waar de aandoening nu heerst. De informatiefolders worden onder meer verspreid via LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland en Naktuinbouw. Ze zijn ook digitaal beschikbaar, onder meer via LTO Nederland en www.nvwa.nl/xylella. Aan de samenstelling van de folder werkten mee: LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland, VBN, Anthos, Plantum, Tuinbranche Nederland, NVWA en Naktuinbouw.

Nieuwe productgroep Alstroemeria Florinca vanaf 1 juli 2016

In de FPC vergadering van 24 november 2015 is een verzoek ingediend om een nieuwe productgroepcode binnen het gewas Alstroemeria (1 01 003 00) aan te maken.

 

Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep. De nieuwe productgroep gaat in per 1 juli 2016 en krijgt de naam Florinca. Deze nieuwe productgroep Alstroemeria Florinca (1 01 003 02) heeft aangepaste productspecificaties ten opzichte van de ‘normale’ Alstroemeria.

 

De cultivars die in deze nieuwe productgroep vallen zijn:

 • Alstroemeria Charmelia White
 • Alstroemeria Charmelia
 • Alstroemeria Ballet
 • Alstroemeria Funk
 • Alstroemeria X-Treme
 • Alstroemeria Paradiso
 • Alstroemeria White Pearls

 

De productgroep Alstroemeria Florinca krijgt als verplichte sorteringskenmerken S20 / S05 / S22.

De sorteerkenmerken zijn per 1 juli 2016 als volgt:

 

Sorteringscode overzicht

Productgroepnr Naam: SK1 SK2 SK3 SK4
101 003 01 Alstroemeria S20 S21 S05 S22
    Verplicht Verplicht Verplicht Advies
101 003 02 Alstroemeria Florinca S20 S05 S22
    Verplicht Verplicht Verplicht

S20 = Lengte

S21 = Gewicht

S05 = Rijpte

S22 = Aantal bloemknoppen

Plantenpaspoortnummer nu ook digitaal te versturen

Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook een digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB). Deze nieuwe variant speelt in op de wens van klanten. Het digitale plantenpaspoort wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Naast het digitaal meegeven van de paspoortnummers moet ook op iedere kleinste verkoopeenheid een fysiek plantenpaspoort meegegeven worden (bijvoorbeeld per tray/doos/pot).

Wettelijk verplicht

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor bepaalde planten en plantaardige producten die binnen de EU worden verhandeld. Dit geldt zowel bij transport en verhandeling binnen Nederland als bij het doorzenden naar andere lidstaten. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn hiervan uitgezonderd. Het doel van het plantenpaspoort is om in geval van fytosanitaire problemen sneller de oorspronkelijke producent te vinden en daarmee de verspreiding van plantenziekten te voorkomen. Met ingang van 2016 zijn door de uitbraak van de bacterie Xylella fastidiosa die onder meer de boomziekte Van Pierce veroorzaakt, in het zuiden van Italië en Frankrijk maatregelen getroffen. Onder andere zijn extra waardplanten opgenomen in de lijst met paspoortplichtige planten en is men alert op het gebruik van plantenpaspoorten. Het juiste gebruik van plantenpaspoorten wordt hierdoor nog urgenter. Als Royal FloraHolland willen we u wijzen op het gezamenlijke belang en de wettelijke verplichting van zowel het fysieke als digitale plantenpaspoort. Daarmee houden we de handelsgrenzen open en doen we het maximale om ziektes buiten de deur te houden.

Recente controles Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in april 2016 paspoortcontroles uitgevoerd bij Royal FloraHolland. Hieruit blijkt dat nog niet in alle gevallen de plantenpaspoorten worden meegegeven en dat nog niet alle aanvoerders geregistreerd zijn. Hier kan een verbeteringsslag gemaakt worden. Naktuinbouw neemt contact op met die aanvoerders die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen en zal bij hercontrole onjuiste of niet van paspoorten voorziene partijen uit de handel nemen. Voor verdere informatie bezoekt u de website van de NVWA (www.nvwa.nl) en de VBN (www.vbn.nl). Voor extra informatie over Xylella kunt u de nieuwsbrief van Naktuinbouw inzien (nieuwsbrief). Voor een toelichting hoe het digitale plantenpaspoort in de EAB dient te worden meegegeven, wordt verwezen naar de betreffende softwareleveranciers.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Aster wordt verruimd per 15 juni 2016

Florissant heeft afgelopen jaar een nieuw middel laten verifiëren op haar werking als houdbaarheidsverlengend middel bij Aster. Het middel van Florissant heeft aan alle voorwaarden voldaan en daarmee wordt dit middel toegevoegd aan de verplichting in de productspecificatie Aster.

 

Wijziging:

 • Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Aster:

o Florissant 810 = code 21 op het label.

 

Naast Florissant 810 blijven de middelen met code 11 op het label (op basis van Natriumdichloorisocyanuraat) ook toegestaan. 

 

 • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel = Florissant 810.

 

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

 

SORTERINGSCODE

 

Product-groepnr Naam SK1 SK2 Sk3 SK4 SK5 SK6
1 01 081 Aster S20 S21 S05   L11 S65
    Verplicht Verplicht Verplicht   Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

 

S20 = Minimum steellengte

S21 = Gewicht

S05 = Rijpheidsstadium

L11 = Aantal stelen per bos

S65 = Voorbehandeling

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Laboratorium Royal FloraHolland

T 0174 632637 of 0174 632610

E laboratorium@royalfloraholland.com

Wees alert op Japanse Roest in chrysanten naar Rusland 2-5-2016

Op de website van de Russische Federatie worden naast de gebruikelijke melding van trips in snijbloemen steeds vaker vondsten gemeld van Japanse Roest in Chrysanten (Puccinia horiana). De eis voor dit organisme is zeer strikt in Rusland; een bedrijf moet 3 jaar vrij zijn. Aangeraden wordt om hierop alert te zijn.

 

In 2006 publiceerde Wageningen UR een hulpmiddel voor de sector om de ziekte te beheersen en te bestrijden (download publicatie).

Nieuwsbericht Xylella 2 mei 2016

Nederlands bedrijfsleven, overheid en onderzoek werken samen aan bestrijding van Xylella fastidiosa

In oktober 2013 werd Xylella fastidiosa aangetroffen in olijfbomen in de hak van Italië. De bacterie staat op de quarantainelijst (A1) van de EU. De EU maakt zich grote zorgen over de snelle verspreiding van deze ziekteverwekker. De bacterie kan voor veel in Nederland belangrijke plantensoorten een probleem vormen. Daarnaast heeft Nederland als belangrijk doorvoerland van plantmateriaal ook te maken met een goede aanpak van dit quarantaine‐organisme. Xylella fastidiosa is een zeer complexe bacterie waarover nog veel onduidelijk is: hoe verspreidt de bacterie zich precies en hoe kan hij het beste bestreden worden?

 

Daarom zijn de sectororganisaties VBN, Plantum, LTO Nederland (LTO Glaskracht en LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten), Anthos, de Naktuinbouw, de Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit (NVWA) en de kennisinstelling Wageningen UR, in samenspraak met Ministerie van Economische Zaken (EZ), een publiekprivate samenwerking (PPS) gestart. Het doel van deze PPS is om kennis te ontwikkelen om Nederland Xylella‐vrij te houden en om adequaat te kunnen reageren bij intercepties en uitbraken. Om verdere verspreiding binnen Europa te voorkomen wordt voor de kennisontwikkeling ook internationaal samengewerkt, binnen Euphresco, het Europees samenwerkingsverband van financiers van fytosanitair onderzoek.

 

Bacterie rukt op naar Noord‐Europa

In oktober 2013 werd Xylella fastidiosa aangetroffen in olijfbomen in de hak van Italië. De bacterie staat op de quarantainelijst (A1) van de EU. Inmiddels is er een gebied met 600.000 olijfbomen getroffen en komt de bacterie langzaam naar het noorden toe. De schade is groot, ook al omdat er sterke restricties gelden voor het vervoer van planten van het Olea‐geslacht en andere waardplanten vanuit het getroffen gebied. In juli 2015 werd de ziekteverwekker aangetroffen op het Franse Corsica in sierplanten van Polygala myrtifolia (vleugeltjesbloem). Inmiddels heeft de bacterie zich verspreid naar het vasteland van Frankrijk. Daarnaast zijn er in Nederland, Frankrijk en Zwitserland intercepties van besmette koffieplanten geweest afkomstig uit Midden Amerika.

 

Kennis delen

De EU maakt zich grote zorgen over de verspreiding van deze ziekteverwekker en wil kennis ontwikkelen en bundelen die van belang is voor ziektebeheersing. Een eventuele uitbraak van Xylella fastidiosa in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor Nederlandse plantentelers en –handelaren vanwege de gewasschade en handelsrestricties. Immers op basis van een uitbraak wordt een zone van 10 km afgebakend van waaruit gedurende een periode van 5 jaar geen waardplanten mogen worden verhandeld. Sinds de eerste ontdekking van Xylella fastidiosa hebben de EU en EFSA diverse workshops georganiseerd waarin met de inbreng van buitenlandse experts (uit de VS en Brazilië) zoveel mogelijk kennis met elkaar wordt gedeeld.

 

Publiek‐private samenwerking Xylella fastidiosa

Gezien de complexe materie, is nog veel kennis nodig op het gebied van de vector (insect die de bacterie overdraagt), waardplanten, bemonstering, detectie, epidemiologie en genetica. De nu gestarte Nederlandse publiek‐private samenwerking richt zich daarom op de volgende zaken:

1. Verzamelen Xylella isolaten en besmet materiaal

2. Verbetering isolatieprotocol van de bacterie

3. Genetische karakterisering bacteriestammen

4. Bemonstering en detectie van Xylella

5. Waardplantonderzoek

 

Het project heeft loopt drie jaar: van 2016 t/m 2018.

 

Contact: peter.bonants@wur.nl

 

Meer informatie:

Xylella fastidiosa

Tien vragen over Xylella fastidiosa

 

Kenmerk S56 (Teeltwijze) verplicht bij Bolchrysanten vanaf 1 mei 2016

Bij Bolchrysanten wordt het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) verplicht gesteld per 1 mei 2016. Dit kenmerk is sinds 2015 al geadviseerd.

 

De sorteerkenmerken voor Bolchrysanten (groep 202 004 03) zijn per 1 mei 2016 als volgt:

 

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S04 Minimum plantdiameter Verplicht
3      
4 S05 Rijpheidsstadium Verplicht
5 S56 Teeltwijze Verplicht
6 S02 Minimum planthoogte Verplicht

 

Het sorteerkenmerk S56 wordt op verzoek van zowel aanvoerders als klanten verplicht gesteld. Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:

Kenmerkcodes

 

De meest voorkomende codes bij S56 (teeltwijze) zijn:

Code 001 onder glas

Code 002 buiten

Nieuwsbrief Xylella fastidiosa

De controles op de aanwezigheid van een plantenpaspoort starten op 31 maart.

Lees in deze nieuwsbrief onder andere wat u kunt doen om een uitbraak van Xylella fastidiosa te voorkomen. Wat de EU-noodmaatregelen zijn als er een vondst is en wat het verschil is tussen een vondst en een uitbraak. U kunt ook meteen de veel gestelde vragen op de website van de NVWA bekijken.


Wat is Xylella?

Sinds 2013 kampt ‘de hak’ van Italië al met een uitbraak van Xylella fastidiosa (Xf) met name in olijfbomen. Vervolgens waren er uitbraken op Corsica en in het vaste land van Frankrijk. Xylella is de veroorzaker van een zeer schadelijke bacterieziekte in planten. Xylella heeft een quarantainestatus binnen de EU. Dat betekent dat het een schadelijk organisme is, dat kan voorkomen in meerdere plantensoorten of plantaardige producten en risico’s oplevert voor de hele gemeenschap.

Waar komt Xylella vandaan?

Xylella is inheems in Zuid-Amerika. In 2013 is de ziekte uitgebroken in Zuid-Italië in de provincie Lecce. In 2015 zijn besmette planten aangetroffen in Frankrijk (Nice) en op Corsica.

Noodmaatregel

Mede naar aanleiding van deze vondsten zijn op 17 december 2015 de noodmaatregelen verscherpt en vastgelegd in EU-besluit 2015/2417.

Vondst versus uitbraak

 • Vondst: gerelateerd aan een recent geleverde partij. Er zijn geen besmette cicaden (beestjes die Xylella overbrengen) gevonden. De zending wordt vernietigd, verder geen gevolgen.
 • Uitbraak: de vondst is niet meer te herleiden tot een geleverde partij. Er zijn mogelijk wél cicaden gevonden. Er wordt een bufferzone ingesteld.

Bufferzone

Bij een uitbraak moeten alle waardplanten binnen 100 meter van de besmette zone worden vernietigd. Om de besmette zone wordt een bufferzone ingesteld van 10 km voor een periode van minimaal 5 jaar. In deze periode is geen verkeer van (waard)planten binnen en vanuit de bufferzone toegestaan.

Plantenpaspoortplicht

Volgens het nieuwe EU-besluit geldt met ingang van 2016 voor een aantal waardplanten van Xylella een plantenpaspoortplicht. Op de website van de Europese Commissie vindt u de actuele waardplantenlijst.
De plantenpaspoortplicht geldt voor alle verkeer tussen professionele bedrijven binnen de EU (dus ook binnen Nederland) van de in deze lijst genoemde waardplanten. Daarbij gaat het om ‘plants for planting’ en dat betreft onder meer ook planten bestemd voor veilingaanvoer, tuincentra, bouwmarkten, hoveniers, natuur- en terreinbeheerders, groenafdelingen van gemeentes. Potplanten, struiken, bomen, perk- en kuipplanten vallen ook onder deze maatregelen. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn uitgezonderd van de maatregelen.
Xylella in Prunus 

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?

 • Controleer op de aanwezigheid van het plantenpaspoort
 • Bezoek de leverancier voordat u materiaal koopt
 • Wees extra alert op aankoop van materiaal uit:
  – Zuid- en Midden-Amerika en de Zuidelijke staten van de VS
  – Zuid-Italië (Lecce, Puglia, Brindisi)
 • Wees extra alert op aankoop van Poygala myrtifolia
 • Isoleer materiaal tijdens de eerste teeltperiode dat afkomstig is uit bovenstaande risico-gebieden
 • Zorg voor goede labeling en administratie rondom de herkomst van aangekocht materiaal
 • Zorg dat u weet hoe de pesticidebehandeling is geweest en dat goed administreert
 • Meld verdenkingen direct bij de NVWA of Naktuinbouw. Samen moeten we voorkomen dat deze ziekte Nederland bereikt!

Wat betekent de nieuwe noodmaatregel voor u?

Daarvoor maken we onderscheid in verschillende groepen bedrijven.

 • Nog niet geregistreerd bij Naktuinbouw
 • Geregistreerd bij Naktuinbouw, niet bekend met plantenpaspoorten
 • Geregistreerd bij Naktuinbouw, actief met plantenpaspoorten

De impact voor bedrijven die nog niet eerder met Naktuinbouw te maken hadden, is het grootst. Lees daarom de informatie hieronder goed.

NOG NIET GEREGISTREERD BIJ NAKTUINBOUW

STAP 1: Registratie
Registratie als kweker of handelaar van gewassen die als gevolg van de noodmaatregel onder de verplichte keuring vallen, is uw eerste stap. Via e-mail of telefoon (071) 332 62 88 neemt u contact op met Naktuinbouw. Geef daarbij nadrukkelijk aan dat het hier gaat om een registratie in verband met de noodmaatregel voor Xylella.
Na aanmelding neemt een keurmeester contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek bespreekt de keurmeester alle voorwaarden waar uw bedrijf aan moet voldoen, voordat u een plantenpaspoort kunt gebruiken. Ter voorbereiding op het bezoek vragen wij u de informatie op de website van de NVWA goed door te lezen.

STAP 2: Autorisatie
Mogelijk voldoet u al op een groot aantal punten aan de voorwaarden en is uw bedrijfssysteem zodanig ingericht dat u zelf plantenpaspoorten kunt aanmaken. Dit kunt u samen met de keurmeester doornemen. Ook als dat niet het geval is bespreken wij andere mogelijke oplossingen met u. Van belang is wel dat u hoe dan ook toestemming (autorisatie) van Naktuinbouw nodig hebt om plantenpaspoorten te mogen gebruiken.
Lees naast deze informatie ook de lijst met veel gestelde vragen.

STAP 3: Keuring
Naast registratie en autorisatie is het nodig dat de planten die onder de noodmaatregel vallen ten minste één keer door Naktuinbouw zijn gekeurd. Geef daarom in uw contacten met onze medewerkers duidelijk aan wanneer de teelt plaatsvindt en wanneer wij de planten kunnen keuren.

GEREGISTREERD BIJ NAKTUINBOUW, NIET BEKEND MET PLANTENPASPOORTEN

STAP 1: Registratie
U bent geregistreerd bij Naktuinbouw bijvoorbeeld omdat u planten verhandelt naar landen buiten de Europese Unie. Wij vragen u in dit geval nog specifiek bij de afdeling Keuringen te laten registreren. Neem via e-mail of telefoon (071) 332 62 88 neemt u contact met Naktuinbouw op. Geef daarbij nadrukkelijk aan dat het hier gaat om een registratie in verband met de noodmaatregel voor Xylella.

Na aanmelding neemt een keurmeester contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het bezoek bespreekt de keurmeester alle voorwaarden waar uw bedrijf aan moet voldoen, voordat u een plantenpaspoort kunt gebruiken. Ter voorbereiding op het bezoek vragen wij u de informatie op de website van de NVWA goed door te lezen.

STAP 2: Autorisatie
Mogelijk voldoet u al op een groot aantal punten aan de voorwaarden en is uw bedrijfssysteem zodanig ingericht dat u zelf plantenpaspoorten kunt aanmaken. Dit kunt u samen met de keurmeester doornemen. Ook als dat niet het geval is bespreken wij andere mogelijke oplossingen met u. Van belang is wel dat u hoe dan ook toestemming (autorisatie) van Naktuinbouw nodig hebt om plantenpaspoorten te mogen gebruiken.
Lees naast deze informatie ook de lijst met veel gestelde vragen.

GEREGISTREERD BIJ NAKTUINBOUW, ACTIEF MET PLANTENPASPOORTEN

Uw bedrijf is bij Naktuinbouw geregistreerd en u bent geautoriseerd voor het zelfstandig gebruik van plantenpaspoorten. In uw geval zijn de aanpassingen relatief simpel. Voor u is het van belang om uw systeem van plantenpaspoortafgifte zodanig aan te passen dat ook de gewassen die onder de noodmaatregel vallen van een juist paspoort worden voorzien.
Wanneer het gaat om gewassen die tot dusverre niet in de reguliere keuring zijn opgenomen, neemt u dan contact op met Naktuinbouw via e-mail of telefoon (071) 332 62 88. Geef daarbij nadrukkelijk aan dat het hier gaat om een aanvullende keuring in verband met de noodmaatregelen voor Xylella. Uw keurmeester neemt dan contact op voor het maken van afspraken voor een gewaskeuring.

Wat gaat dat kosten?

Voor 2016 is besloten om de kosten voor registratie, keuring en bedrijfsbezoeken te factureren volgens het tarief binnen de sector boomkwekerijgewassen. Een overzicht van de tarieven treft u hierna aan.

 • Bedrijven die we nieuw registreren betalen een basisbijdrage van € 275,- per jaar. Dat is inclusief de jaarlijkse kwaliteitsaudit (is tot max. 1 uur en de areaalbijdrage tot 50 are=0,5 ha).
 • Areaalbijdrage over het areaal boven 50 are waarbij voor de nieuwe bedrijven volgens de staffel zoals vermeld in de tarievenlijst 2016.
 • Een vaste bezoekbijdrage van: € 52,50
 • Uurtarief van € 91,80 voor alle keuringen en specifieke controles met met een minimum van een half uur.

Floricode lanceert gratis app ‘FloriBook’

Floricode heeft tijdens haar relatiedag op 21 januari jl. in Sassenheim de nieuwe app FloriBook gepresenteerd. FloriBook van Floricode is de digitale opvolger van het VBN codeboek maar dan uitgebreid met allerlei extra’s.

 

FloriBook geeft toegang tot het volledige Floricode productbestand van snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten. Een actueel bestand dat dagelijks wordt bijgewerkt met de meest recente productregistraties en uitgegeven productcodes. FloriBook is daarmee de complete bloemen- en planten tool voor productgegevens binnen de sierteeltsector.

 

Van elk opgevraagd product presenteert FloriBook de productnaam met foto, de kleurcodes, een beknopte productomschrijving, VBN productcode en productgroep en de geldende sorteerkenmerken.

 

Floribook is een handige tool voor bijvoorbeeld kwekers, veredelaars, veilingmedewerkers en inkopers waarmee zij online snel op weg worden geholpen met het vinden van de juiste en meest actuele informatie over ieder product.

 

Floricode stelt FloriBook gratis ter beschikking als onderdeel van haar taken op het gebied van productregistratie en –codering voor de sierteelt. FloriBook is er nu in het Nederlands en in de loop van 2016 ook in het Engels. FloriBook is beschikbaar in de Play Store en de App Store.

floribook.eu

 

Voor meer informatie:

Floricode

Postbus 115

2370 AC Roelofarendsveen

T: (071) 305 157

F: (071) 305 1577

E: info@floricode.com

www.floricode.com