Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2016

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd of uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.

 

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

 

Opschoning productcodes zonder omzet. Per 17 oktober 2016 worden de productcodes opgeschoond waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest. Een overzicht kunt u hier downloaden.

Kenmerk S56 (Teeltwijze) verplicht bij Vitis vanaf 1 februari 2017

Bij Vitis wordt vanaf 1 november 2016, met een implementatie periode van 3 maanden, het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) toegevoegd. Aanleiding hiervoor is dat er in de ‘wortelechte’ Vitis een druifluis kan voorkomen die niet voorkomt bij de geënte planten. Deze druifluis kan voor grote schade zorgen.

 

Het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) wordt vanaf 1 november 2016 geadviseerd en per 1 februari 2017 verplicht gesteld. Het sorteerkenmerk S56 (teeltwijze) moet u zelf toevoegen op positie 5 in uw EAB-softwarepakket.

 

De sorteerkenmerken voor Vitis zijn per 1 februari 2017 als volgt:

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S02 Minimum planthoogte Verplicht
3 S11 Minimum aantal takken per plant Verplicht
4
5 S56 Teeltwijze Verplicht
6 S77 Eetbaar/niet eetbaar Verplicht

Via onderstaande link kunt u de kenmerkcodes bekijken:

Kenmerkcodes Planten

 

De gewenste codes om mee te geven bij S56 (teeltwijze) zijn:

Code 010 ge-ent

Code 011 uit stek

Opschoning productcodes zonder omzet 

Per 17 oktober 2016 worden de productcodes opgeschoond waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest. Een overzicht van de productcodes die geblokkeerd gaan worden kunt u nu downloaden als .pdf of .xlsx. (klik op een van de links.) 

 

Bent u van mening dat ten onrechte productcodes geblokkeerd worden, stuur dan een e-mail met uw argumenten naar productcodering@floricode.com. Zij zullen de blokkering(en) heroverwegen en u per e-mail op de hoogte brengen van hun beslissing.

 

Deze informatie is tevens te vinden op de website van Floricode, klik hier.

 

Plantenpaspoortnummer nu ook digitaal te versturen 

Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB).

Deze nieuwe variant speelt in op de wens van klanten. Het digitale plantenpaspoort wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Naast het digitaal meegeven van de paspoortnummers moet ook op iedere kleinste verkoopeenheid een fysiek plantenpaspoort meegegeven worden (bijvoorbeeld per tray/doos/pot).

Wettelijk verplicht

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor bepaalde planten en plantaardige producten die binnen de EU worden verhandeld. Dit geldt zowel bij transport en verhandeling binnen Nederland als bij het doorzenden naar andere lidstaten. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn hiervan uitgezonderd. Het doel van het plantenpaspoort is om in geval van fytosanitaire problemen sneller de oorspronkelijke producent te vinden en daarmee de verspreiding van plantenziekten te voorkomen.

Met ingang van 2016 zijn door de uitbraak van de bacterie Xylella fastidiosa die onder meer de boomziekte Van Pierce veroorzaakt, in het zuiden van Italië en Frankrijk maatregelen getroffen. Onder andere zijn extra waardplanten opgenomen in de lijst met paspoortplichtige planten en is men alert op het gebruik van plantenpaspoorten. Het juiste gebruik van plantenpaspoorten wordt hierdoor nog urgenter.

Als Royal FloraHolland willen we u wijzen op het gezamenlijke belang en de wettelijke verplichting van zowel het fysieke als digitale plantenpaspoort. Daarmee houden we de handelsgrenzen open en doen we het maximale om ziektes buiten de deur te houden.

Recente controles Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in april 2016 paspoortcontroles uitgevoerd bij Royal FloraHolland. Hieruit blijkt dat nog niet in alle gevallen de plantenpaspoorten worden meegegeven en dat nog niet alle aanvoerders geregistreerd zijn. Hier kan een verbeteringsslag gemaakt worden. Naktuinbouw neemt contact op met die aanvoerders die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen en zal bij hercontrole onjuiste of niet van paspoorten voorziene partijen uit de handel nemen.

Voor verdere informatie bezoekt u de website van de NVWA (www.nvwa.nl) en de VBN (www.vbn.nl). Voor extra informatie over Xylella kunt u de nieuwsbrief van Naktuinbouw inzien (nieuwsbrief). Voor een toelichting hoe het digitale plantenpaspoort in de EAB dient te worden meegegeven, wordt verwezen naar de betreffende softwareleveranciers.

Reizigers- en consumenteninformatie over Xylella 

In bijgevoegd informatieblad kunt u reizigers- en consumenteninformatie vinden betreffende Xylella fastidiosa. Het bestand kunt u downloaden en verspreidien naar eventuele belanghebbenden.

Aanpassing productspecificatie Tanacetum per 1 september 2016

Aan de VBN Stuurgroep is een voorstel gedaan om aan de huidige productspecificatie de mogelijkheid toe te voegen om aan te voeren op bossen van 25 stelen en sorteringscode L11 (aantal stelen per bos) verplicht te stellen, na een implementatie periode van 3 maanden. Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep.

 

Vanaf 1 september 2016 wordt de mogelijkheid toegevoegd om op 25 te bossen. Het sorteerkenmerk L11 (aantal stelen per bos) wordt vanaf 1 september 2016 geadviseerd en per 1 december 2016 verplicht gesteld voor Tanacetum parthenium. De volgende bepaling wordt aan de productspecificatie toegevoegd:

 

Tanacetum parthenium dient:

 

• te worden aangevoerd in bossen van 5 stelen;

• te worden gebundeld in bundels van 5 bossen (25 stelen);

• te worden verpakt in een hoes.

OF

• te worden aangevoerd in bossen van 25 stelen;

• per bos van 25 stelen te worden verpakt in een hoes.

 

Het sorteerkenmerk L11 (aantal stelen per bos) moet u zelf toevoegen op positie 5 in uw EAB-softwarepakket.

Aangepaste voorbehandeling Snijanthurium op water

Op advies van de FPC snijanthurium en na goedkeuring van de VBN Stuurgroep regelgeving wordt per 1 september 2016 de productspecificatie Anthurium aangepast op het gebied van voorbehandeling en hygiëne. Dit betreft alleen de op water aangevoerde Anthuriums.

 

Sinds 2014 gold geen verplichting meer op de voorbehandeling van Anthurium op water, maar een advies. Om de hygiëne te bewaken wordt er op het bacteriegetal in de steel gecontroleerd. Recent is duidelijk geworden dat vanuit de aanvoerders geen draagvlak meer bestaat om deze maatregel te continueren.

 

Met ingang van 1 september 2016 wordt het weer verplicht om Anthurium op water voor te behandelen met voorbehandelingsmiddel. Hiertoe dienen middelen met als werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat gebruikt te worden (code 11 op het label van het middel, dosering; 1 chloortablet per 3 liter). Er zal geen controle op bacterie-aantal van de stelen meer plaatsvinden. Conform de Algemene productspecificatie voor snijbloemen, paragraaf 1.1, zal de controle op voorbehandelingsmiddel met werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (Chrysal CVBn of Florissant 500n of Florrissant 520 met code 11 op het etiket) worden voortgezet bij aanvoer van Anthurium op water.

 

Meer informatie is opgenomen in de nieuwsbrief. U kunt de actuele productspecificatie hier vinden. De lijst met voorbehandelingen per product kunt u hier vinden.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

 

Laboratorium Royal FloraHolland

T: 0174 632637

E: laboratorium@royalfloraholland.com

 

De medewerkers van het laboratorium zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 13.00 uur. Mocht u ze dan niet hebben kunnen bereiken, kunt u een mail sturen.

Blokkering VBN productcodes invasieve soorten met ingang van 4 augustus 2016 

Met ingang van 4 augustus 2016 mogen onderstaande exotische soorten niet meer gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd worden binnen de EU, aangezien zij een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit geldt voor alle veilingen inclusief Veiling Rhein-Maas. In dit kader worden de bijbehorende VBN productcodes vanaf 4 augustus 2016 geblokkeerd.

 

• Eichhornia crassipes (productcodes 9323 en 42512)

• Baccharis halimifolia (productcodes 20382,20383 en 20384)

• Cabomba carolinea (productcode 321929)

• Lysichiton americanus (productcode 44658)

• Myriophyllum aquaticum (productcode 49561)

 

Extra informatie vindt u hier.

Aanvulling op lijst paspoortplichtige planten in het kader van Xylella vanaf 1 augustus 2016

In Zuid-Italië, Zuidoost Frankrijk en Corsica zijn sinds kort besmettingen met Xylella fastidiosa aangetroffen in planten die nog niet eerder besmet zijn. Deze planten zijn toegevoegd aan de waardplantenlijst waarvoor bij verhandeling een paspoortplicht geldt. Vanaf 1 augustus zal hierop gecontroleerd worden. De nieuwe waardplanten zijn hieronder weergegeven:

 

• Calicotome villosa

• Cytisus scoparius

• Eremophila maculata

• Genista corsica

• Helichrysum italicum

• Lavandula x allardii (= Lavandula x heterophylla)

• Phillyrea latifolia

 

Voor het originele nieuwsbericht en aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.

Aanpassing noodmaatregelen Xylella voor in vitro gekweekt plantmateriaal

Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella. Door de teeltwijze kunnen deze planten niet in aanraking komen met de vectoren van Xylella en daarmee is het risico van besmetting niet aanwezig.

 

Daarom worden de noodmaatregelen voor deze specifieke groep planten aangepast. Onder voorwaarden die zijn beschreven in artikel 9 bis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/764 van 12 mei 2016 mogen deze planten afkomstig uit een afgebakend gebied worden verplaatst binnen de Europese Unie of geïmporteerd in de Europese Unie. Deze voorwaarden hebben betrekking op de locatie waar deze planten zijn geteeld en de omstandigheden waaronder zij zijn geteeld en worden vervoerd. Toetsing van in vitro geteeld plantmateriaal is bij import niet meer noodzakelijk.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34871.html

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0764&from=NL

 

Bron: Staatscourant