Verplichte fytosanitaire certificaten voor export van snijbloemen en groenten/ fruit naar VK uitgesteld naar 1 juli 2022

Op 14 september maakte het Verenigd Koninkrijk bekend dat er wederom uitstel komt van de verplichting van fytosanitaire certificaten bij export van snijbloemen en groenten/ fruit naar het VK. Deze nieuwe eis was eerst uitgesteld tot 1 januari 2022 en de nieuwe ingangsdatum is nu vastgesteld op 1 juli 2022. Voor potplanten, uitgangsmateriaal, stekken, bomen, vaste planten en bloembollen bestaat de verplichting van vooraanmelding en het gebruik van fytosanitaire certificaten al sinds 1 januari 2021. Wat voor hen verandert, is dat de voor 1 januari 2022 aangekondigde fysieke inspecties bij Border Control Posts in het VK, ook worden uitgesteld tot 1 juli 2022.

De reden van het uitstel is volgens de Britse regering onder meer de voortdurende impact van de coronapandemie op het bedrijfsleven en de druk op de toeleveringsketens.

De sectororganisaties voor tuinbouw en uitgangsmateriaal (VBN, VGB, GroentenFruit Huis, Plantum) zetten zich onverminderd in om de export naar het VK te kunnen continueren met zo min mogelijk verstoringen en kosten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV, de NVWA en de keuringsdiensten.

Bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen, groenten en fruit
Gezien de grote hoeveelheid product dat voor het eerst met een certificaatplicht te maken krijgt (snijbloemen, groenten/ fruit) zal het aantal exportinspecties per 1 juli 2022 enorm toenemen. Ingezet wordt op het voorraadregister (dit is al geïmplementeerd) en op invoering van bedrijfseigen controlesystemen, zodat de inzet van het KCB beheersbaar blijft en de logistiek van de handel zo min mogelijk wordt verstoord. De opzet daarvoor wordt momenteel gefinaliseerd en binnenkort voorgelegd aan de betrokken bedrijven. Implementatie was gericht op 1 januari 2022 en we willen dat tempo vasthouden. De extra tijd die nu beschikbaar is zal worden benut om de implementatie te perfectioneren en bedrijven voldoende tijd te bieden voor aanpassing. Het nieuwe systeem zal nu per 1 juli 2022 in werking treden.

Ook bij invoering van bedrijfseigen controlesystemen voor snijbloemen en groenten/ fruit zal de werklast voor bedrijven die naar het VK exporteren onvermijdelijk aanzienlijk toenemen. Bedrijven die na 1 juli snijbloemen of groenten/ fruit naar het VK willen blijven exporteren zullen hun bedrijfsprocessen daar de komende maanden op moeten aanpassen. De brancheorganisaties stellen alles in het werk om hen daarbij te ondersteunen. Neem bij vragen contact op uw brancheorganisatie VBN of VGB of stel u vraag via  brexitwebinar@royalfloraholland.com

Xylella-beperkingen opgeheven na afronding NVWA-inspectie

Na een melding van Portugal dat rozemarijnplanten uit een met Xylella fastidiosa besmette partij aan twee Nederlandse bedrijven waren geleverd, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inspecties en tracering uitgevoerd. Op dit moment zijn van deze partij geen planten meer in Nederland en op de betrokken bedrijven zijn geen cicaden gevonden die Xylella kunnen overbrengen. Dit betekent dat gebiedsafbakening niet nodig is en dat alle beperkende maatregelen door de NVWA zijn opgeheven.

Bron NVWA
Xylella-beperkingen opgeheven na afronding NVWA-inspectie

Nieuwe flyer: Productaansprakelijkheid voor sierteeltproducten

Bloemen en planten zijn belangrijk in het leven. Ze dragen niet alleen bij aan een geluksgevoel, maar ook aan de gezondheid van mensen. Van verschillende sierteeltproducten is bekend dat deze in meer of mindere mate schadelijk kunnen zijn voor mens en dier, bijvoorbeeld wanneer ze planten opeten. Belangrijk is dat consumenten bij aanschaf weten wat ze kopen.

Waarom is productinformatie toevoegen zo belangrijk?
Door productinformatie toe te voegen aan bloemen en planten kunnen wij als sector:

  1. De consument attenderen op de producteigenschappen (prikt, giftig, scherpe naalden, etc.) van bloemen en planten.
  2. Ons indekken tegen risicoaansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van sierteeltproducten.

Het is heel belangrijk dat alle schakels in de keten de handen ineenslaan en dat we het samen doen als sierteeltketen.

Klik hier voor de Flyer!

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2021

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast. Er zijn productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 2e kwartaal 2021.

Gewijzigde naamgeving van een aantal producten (vaste planten)

De naamgeving van een aantal vaste planten productcodes is onlangs veranderd (Taxonomical changes of names of perennials in 2021).
Klik hier om deze lijst te bekijken.

Vanuit Floricode (database Plantscope) is gebleken dat de huidige naamgeving van deze producten niet correct is en wordt de voorkeursbenaming gekozen die binnen de EU is vastgesteld; de correcte Latijnse naamgeving.

De betreffende productnamen zijn al aangepast. De productcodes blijven ongewijzigd.
Zie hieronder welke VBN productnamen en productcodes het betreft.

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht voor een aantal potplanten per 31-12-2021

Traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort wordt verplicht per 31-12-2021 voor aantal potplanten (Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis).

Vanaf 31 december 2021 is een traceerbaarheidscode op het plantenpaspoort vereist voor potplanten van Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea, Polygala myrtifolia en Prunus dulcis. Voor deze planten moet u met ingang van het nieuwe jaar zorgen voor plantenpaspoorten waarop de traceerbaarheidscode is vermeld achter de letter C.

Traceerbaarheidscode op plantenpaspoort
Een van de onderdelen van het plantenpaspoort betreft de traceerbaarheidscode (achter de letter C). Dit is een code die tracering binnen de eigen bedrijfsadministratie mogelijk maakt. Denk daarbij aan een uniek partijnummer, perceelnummer, kas nummer, kap nummer of aan het nummer dat op het leveranciersdocument staat. Sinds december 2019 geldt een plantenpaspoortplicht voor alle planten, ook voor potplanten die we beschouwen als eindproduct. De Europese wetgeving schrijft voor hoe het plantenpaspoort eruit moet zien.

Heeft u vragen over de traceerbaarheidscode?
Als er aan de lay-out verder niets verandert, hoeft u het plantenpaspoort niet opnieuw te laten autoriseren.

Note: Tevens blijft het zo dat als er sprake is van een PZ-plantenpaspoort (bijvoorbeeld bacterievuurwaardplanten) dan dient de traceerbaarheidscode ingevuld te zijn.

Zie voor verdere informatie: Plantenpaspoort en Plantgezondheidsverordening vraag en antwoord | Naktuinbouw.

De Europese commissie vraagt uw mening over de regels voor de handel in planten. U kunt nog reageren tot en met 9 mei.

Sinds december 2019 zijn er nieuwe regels voor de handel in planten, de Plantgezondheidsverordening. Met hierin o.a. het plantenpaspoort. Deze wetgeving wordt binnenkort op Europees niveau geëvalueerd. De Europese commissie vraagt daarvoor input van burgers en bedrijven. Mogelijk bent u hierover al door de NVWA of de Naktuinbouw geïnformeerd.

Bron NVWA: Lees meer

Opschoning productcoderingen 1e kwartaal 2021

Floricode heeft productgroepen toegevoegd en namen van productgroepen aangepast. Er wijzigen producten van productgroep (per 1-4-2021) en productcodes zijn geblokkeerd en/of verwijderd.
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder Coderen > Productcodering Sierteelt> Actuele mutaties > Mutaties productcoderingen 1e kwartaal 2021.

Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Eind februari 2021 heeft het VK nieuwe eisen gepubliceerd voor de import van waardplanten van Xylella fastidiosa. Deze eisen zijn ingegaan op 5 maart. De implementatie van de eisen is afgestemd met de NVWA. Wij berichten u graag over de stand van zaken.

Belangrijkste eisen
De belangrijkste wijziging betreft de eis voor alle waardplanten dat ze tenminste 3 jaar lang, of indien het jong materiaal betreft, gedurende het gehele leven, in een land of gebied vrij van Xylella zijn geproduceerd. Daarnaast geldt voor de 6 hoog risico gewassen (Olea europeana, Prunus dulcis, Lavandula spp,  Rosmarinus, Coffea  spp en Polygala myrtifolia) een aanvullende eis van bedrijfsvrijheid op basis van een toets.

Plantenpaspoort biedt meestal dekking
In de EU zijn strikte noodmaatregelen van kracht die ervoor zorgen dat plantmateriaal vanuit besmette gebieden niet in het verkeer kunnen worden gebracht. Ook geldt binnen de EU reeds de eis dat op bedrijven met de genoemde 6 hoog risico gewassen wordt getoetst. Alle planten die in de EU in omloop zijn moeten aan deze noodmaatregelen voldoen; daarmee biedt de aanwezigheid van het plantenpaspoort (ongeacht de origine) de garantie dat aan de eisen van het VK is voldaan. Dit geldt ook als planten uit een derde land komen, want ook voor import in de EU gelden strikte eisen.

Uitzondering Lavandula spp
Naktuinbouw heeft voor zover mogelijk bij alle producenten met genoemde waardplanten een bemonstering uitgevoerd. Echter, volgens de EU noodmaatregelen hoeft alleen Lavandula dentata worden bemonsterd. In het VK geldt de toetsverplichting voor alle Lavandala spp. Dit betekent dat bedrijven die andere Lavandula soorten produceren dan Lavandula dentata niet automatisch aan de eisen voldoen. Naktuinbouw heeft vorig jaar reeds geanticipeerd op de mogelijkheid dat het VK deze aanvullende eis zou gaan stellen, en heeft bedrijven met Lavandula spp op vrijwillige basis aanvullend bemonsterd en opgenomen in een register ‘bedrijf geschikt voor export VK’.

Bedrijven die in dit register staan zijn aanvullend bemonsterd en voldoen aan de eisen. Kwekerijen van planten van Lavandula die niet in het register staan kunnen vanaf 5 maart niet meer geëxporteerd worden naar het VK. Het register volgt nog. U kunt zich melden bij Naktuinbouw voor een aanvullende bemonstering. Bedrijven moeten hiervoor contact opnemen met Keuringen@naktuinbouw.nl. Voor de kosten van een aanvullende bemonstering verwijzen wij u naar de tarievenlijst van Naktuinbouw.

Planten van Lavandula uit andere lidstaten moeten zijn voorzien van een door die lidstaat afgegeven pre-exportcertificaat, waaruit blijkt dat de kwekerij is bemonsterd en vrij is bevonden.

Aanvulling Polygala myrtifolia
Voor de export van Polygala myrtifolia geldt boven op de eis van bedrijfsvrijheid nog de aanvullende eis van een partij bemonstering vlak voor export. Als bedrijven dit product willen exporteren, dan moet er vlak voor export door de keurmeester een monster worden genomen.

Bron: Naktuinbouw
Nieuwe eisen Verenigd Koninkrijk voor alle waardplanten Xylella fastidiosa

Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk

Vanaf 1 juli 2021 moeten in Frankrijk giftige planten die mogelijk een risico vormen voor de volksgezondheid bij verkoop aan de consument voorzien zijn van een extra waarschuwingslabel of een uiting in een andere vorm.

De kweker is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van de waarschuwing
De kweker beslist in overleg met zijn Franse klant(en) of hij de waarschuwing hier al op het etiket plaatst. Het is geen verplichting voor de Nederlandse kweker. De verantwoordelijkheid dat de plant bij de verkoop een waarschuwingslabel heeft ligt altijd bij de eindverkoper in Frankrijk. Naktuinbouw controleert hier dan ook niet op.

Het is in Frankrijk verplicht consumenten in te lichten over eventuele gezondheidsrisico’s
Hoe de eindverkoper de consumenten vanaf 1 juli wijst op die gezondheidsrisico’s kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • op het plantenlabel;
  • met een etiket op de pot;
  • via een poster bij het verkooppunt.

Welke planten moeten in Frankrijk bij de verkoop een waarschuwingslabel hebben?
Per risico bepaalt de Franse overheid welke planten een gezondheidsrisico dragen. Mogelijke risico’s van giftige planten zijn intoxicatie bij inname, allergie bij ademhaling door pollen of in geval van contact met de huid. Het verplicht plaatsen van een waarschuwingslabel geldt daarom onder andere voor de sierplanten Nerium oleander, Taxus baccata, Betula pendula, Carpinus betulus en Primula obconica.

Dit is een Frans initiatief
Het is vastgelegd in een nationale richtlijn van Frankrijk en dus geen EU wet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen we u door naar uw afnemer in Frankrijk.

Bron: Naktuinbouw
Waarschuwingslabel verplicht bij verkoop giftige planten in Frankrijk