Opschoning Productcoderingen 3e kwartaal 2017

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt. Per 1-10-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn namen van productcodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 3e kwartaal 2017 (per 1-10-2017).

Solanum wordt Lycianthes vanaf 1 oktober 2017 i.v.m. nieuwe Namenlijst

In 2016 is de nieuwe Namenlijst verschenen. In deze lijst staat de voorkeur naamgeving zoals binnen de EU is afgesproken. Eens per 10 jaar wordt de naamgeving gewijzigd als de taxonomische inzichten in de tussentijd zijn veranderd. Dit raakt o.a. het geslacht Solanum. Voor Solanum rantonnetii en de bijbehorende cultivars is de nieuwe botanische naam Lycianthes rantonnetii. Binnen de tuinplanten is een nieuwe groep aangemaakt. De betreffende cultivars worden per 1 oktober 2017 in deze nieuwe groep geplaatst.

Voor Lycianthes (spreek uit als Li-ki-an-tes) is groep 3 10 035 00 aangemaakt, hier komen onderstaande producten in:

product-code productnaam was productnaam wordt productgroep was productgroep wordt groepsnaam wordt
6657 Solanum rantonnetii ‘Blue Fountain’ Lycianthes rantonnetii ‘Blue Fountain’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99923 Solanum rantonnetii ‘Charles Blue Star’ Lycianthes rantonnetii ‘Charles Blue Star’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
23265 Solanum rantonnetii ‘Eveline’ Lycianthes rantonnetii ‘Eveline’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
99922 Solanum rantonnetii Charles Pink Star Lycianthes rantonnetii Charles Pink Star 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26241 Solanum rantonnetii Charles White Lycianthes rantonnetii Charles White 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
6740 Solanum rantonnetii ‘Violente’ Lycianthes rantonnetii ‘Violente’ 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26947 Solanum rantonnetii gemengd Lycianthes rantonnetii gemengd 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
26948 Solanum rantonnetii overig Lycianthes rantonnetii overig 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes
109103 Solanum rantonnetii mixkar Lycianthes rantonnetii mixkar 3 10 006 01 3 10 035 01 Lycianthes

Informatie over de Afrikaanse fruitmot met name bedoeld voor handelsstromen vanuit Afrika/Israël

Hierbij willen wij u informeren over op handen zijnde veranderingen.

Afrikaanse fruitmot (False Codling Moth) krijgt eind november 2017 de status quarantaine organisme. De wetenschappelijke naam van deze vlinder is Thaumatotibia leucotreta. In het Nederlands kennen we deze onder de naam Afrikaanse Fruitmot (AFM) en in het Engels heet deze False Codling Moth (let op, de naam African Fruit Moth wordt in het Engels niet gebruikt).

Deze soort is zeer schadelijk voor paprika en Citrus, maar kent vele andere waardplanten, waaronder roos. In Europa is besloten om het organisme de quarantaine status te geven. Dit betekent dat bij import van producten van buiten de EU, zendingen waar vlinders, larven of eieren van de Afrikaanse Fruitmot aangetroffen worden, afgekeurd zullen worden. Met name voor de import van rozen uit Afrikaanse landen zoals Kenia, Ethiopia, Oeganda, Zimbabwe en Burundi kan dit grote gevolgen hebben. Regelmatig worden besmette zendingen uit deze landen aangetroffen.

Zolang AFM nog niet officieel de quarantaine status heeft, worden rozen bij een vondst niet afgekeurd. Als AFM wel de quarantaine status heeft, zal er afgekeurd gaan worden. Het zgn. ‘reduced checks’ percentage voor roos uit bijvoorbeeld Kenia of Ethiopië (5%) kan daarmee al snel onder druk komen te staan. Verhoging van dit percentage leidt tot hogere inspectiekosten en logistiek oponthoud.

Het is van groot belang dat importeurs zich hier bewust van zijn en dat de toeleveranciers/producenten van rozen in Afrikaanse landen zich tijdig richten op het bestrijden van dit insect.

Bijlage:
Informatiefolder Thaumatotibia leucotreta

Bij Arrangementen S53 Potmateriaal verplicht kenmerk vanaf 1 september 2017

Bij Arrangementen wordt Potmateriaal door klanten steeds meer als belangrijke productinformatie gezien, mede vanwege specifieke vragen vanuit eindklanten. Het type potmateriaal is een belangrijke reden om een arrangement al dan niet te kopen. Gezien deze ontwikkeling willen we deze productinformatie als verplicht reglementair kenmerk beschikbaar gaan stellen. Dit voorstel is door de VBN Stuurgroep regelgeving geaccepteerd.

Bij Arrangementen (productgroepen 2 13 001 00 en 3 14 001 00) wordt het sorteerkenmerk S53 (Potmateriaal) verplicht gesteld per 1 september 2017 op positie 5. Dit kenmerk wordt al geruime tijd geadviseerd.

Positie Code Omschrijving Voorschrift
1 S01 Potmaat Verplicht
2 S15 Transporthoogte Verplicht
3 S03 Aantal stekken/planten per pot Verplicht
4 S05 Rijpheidsstadium Advies
5 S53 Potmateriaal Verplicht
6 S51 Potvorm Advies

Via onderstaande link kunt u kenmerkcodes bekijken:
Kenmerkcodes

De EU-lijst van paspoortplichtige Xylella-waardplanten is uitgebreid met diverse soorten

De Europese Commissie heeft de volgende waardplanten toegevoegd aan de lijst (update 9) waarvoor bij verhandeling binnen de EU een paspoortplicht geldt.

De nieuwe waardplanten zijn:

 • Cercis siliquastrum
 • Cytisus villosus
 • Ficus carica
 • Fraxinus angustifolia
 • Lavandula x intermedia
 • Prunus domestica
 • Rosa canina
 • Vitis vinifera

Voor aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.

Fytosanitaire wetgeving ingrijpend gewijzigd voor Rusland/Wit Rusland/Kazachstan/Armenië/Kirgizië vanaf 1 juli 2017

De NVWA heeft bericht ontvangen dat de fytosanitaire wetgeving voor Rusland en de andere landen in de Eurasion Economic Union ingrijpend is gewijzigd, met ingang van 1 juli 2017. In eerste instantie had de NVWA alleen de beschikking over een Russische versie van deze nieuwe wetgeving, en een onofficiële vertaling gemaakt door de USDA. De NVWA heeft uiteindelijk besloten om deze onofficiële vertaling te gebruiken, aangezien dit volgens de Landbouwraad in Moskou een betrouwbare vertaling betreft.

Helaas zijn de eisen voor de snijbloemen ingrijpend aangepast. Voor alle snijbloemen geldt dat deze afkomstig moeten zijn uit een gebied vrij van Didymella ligulicola, Puccinia horiana, Puccinia pelargonii-zonalis and Ciborina camelliae’, en dit moet ook als zodanig op het certificaat verklaard worden. Met name voor Japanse roest (Puccinia horiana) maar ook voor de andere schimmels is het in ieder geval voor origine NL onmogelijk om dit te verklaren (een gebied is een deel van het land, niet slechts een enkele kas). Dit betekent dat er voor snijbloemen geen certificaten meer kunnen worden afgegeven voor genoemde bestemmingen.

Wij zijn in contact met de fytosanitaire autoriteiten van Wit Rusland via de Landbouwraad te Moskou, en we proberen ook Kazachstan te bereiken. Ook met de Ambassade van Wit Rusland in Den Haag hebben we contact. We hebben meegedeeld dat we niet aan deze eisen kunnen voldoen, en dat we wel in staat zijn om te verklaren dat de producten vrij zijn. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot een oplossing.

Exporteurs kunnen tevens via hun importeurs proberen druk uit te oefenen op de autoriteiten. Als wij bericht ontvangen dat wij iets anders mogelijk verklaren, bijv. ‘cutflowers are free from Didymella ligulicola, Puccinia horiana, Puccinia pelargonii-zonalis and Ciborina camelliae’ dan kunnen wij snijbloemen weer certificeren.

Er moet dan overigens wel rekening worden gehouden met het feit dat de Q lijst van de genoemde landen is geharmoniseerd, waardoor de Californische trips (F. occidentalis) nu ook een Q is in deze landen. Dat betekent dat er een inspectie vereist is voor alle snijbloemen en dat bij aanwezigheid van trips de zending moet worden afgekeurd.

Wij hopen op een spoedige oplossing.

Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria zijn definitief aan de lijst van invasieve planten toegevoegd

De soorten Pennisetum setaceum en Gunnera tinctoria zijn door de Europese Commissie op 19 juni 2017 definitief aan de lijst van invasieve planten toegevoegd.

Als gevolg van dit besluit geldt vanaf 20 dagen na publicatie een verbod op productie en handel van deze soorten.

Voor u als kweker geldt een overgangsregeling die kort inhoud dat op de veilingen nog 1 jaar aangevoerd mag worden.

Het betreft de volgende productcodes op de VBN veilingen:

51151 Pennisetum setaceum
51152 Pennisetum setaceum ‘Rubrum’
318177 Pennisetum setaceum Red Riding Hood
318967 Pennisetum setaceum ‘Metallica’
320115 Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’
43140 Gunnera tinctoria

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt, de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Verdere informatie over invasieve planten en de regelingen hieromtrent vindt u op de NVWA site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/inhoud/unielijst-invasieve-exoten

Overgangsregeling commerciële houders

Beschikt u over een commerciële voorraad die u al had voordat de soort(en) op de lijst kwam(en)? Dan put u deze voorraad uit binnen 2 jaar nadat de soort is opgenomen op de Unielijst. Dit doet u op de volgende manieren:

 • Planten of dieren mag u binnen 1 jaar nadat de soort op de lijst is opgenomen nog verkopen aan niet-commerciële houders. Dit mag via de reguliere verkoopkanalen zoals veilingen, dierenwinkels en tuincentra. U let erop dat de soort zich niet kan voortplanten of kan ontsnappen.
 • U exporteert de dieren of planten naar landen buiten de Europese Unie. U zorgt ervoor dat ze onderweg niet ontsnappen.
 • U stelt de planten of dieren ter beschikking voor andere doeleinden, zolang dat op geen enkele manier gevaar oplevert voor de natuur. Planten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van biogas.

Zijn bovenstaande opties niet mogelijk? Dan kunt u dieren ook op humane wijze (laten) doden. Planten kunt u (laten) vernietigen.

Potorchidee: productinformatie met uniforme symbolen opgenomen in de Productspecificaties

In 2014 zijn de uniforme productinformatie symbolen voor de Potorchidee, na goedkeuring van de FPC, geïntroduceerd. Momenteel gebruikt zo’n 40% van de Orchideeën aanvoerders deze productinformatie symbolen.

Vanuit de werkgroep Ketencommunicatie en Kwaliteit is geadviseerd om de productinformatie met uniforme symbolen op te nemen in de productspecificaties van Potorchidee.

Dit voorstel is door de FPC Potorchidee en de VBN Stuurgroep regelgeving goedgekeurd.

De verplichting van de uniforme symbolen op de etiketten heeft een aantal redenen:

 1. De uniformiteit maakt dat consumenten de symbolen leren kennen en na verloop van tijd kunnen herkennen zodat de verzorging van de planten makkelijker te begrijpen wordt.
 2. De uniformiteit maakt dat breed over de verzorging van potplanten gecommuniceerd kan worden. Bijv. consumenten kunnen de symbolen terugvinden op websites of winkelpersoneel kan geïnformeerd worden zodat zij de consument beter kunnen voorlichten.
 3. Als iedereen zijn eigen symbolen blijft gebruiken blijft de verzorging van potplanten voor consumenten ondoorzichtig en is er geen mogelijkheid om daar iets aan te doen.

In de productspecificaties van Potorchidee wordt onder het hoofdstuk ‘Verpakkingsvoorschrift Product specifiek’ het volgende opgenomen:
Het is verplicht Orchidee in pot te voorzien van productinformatie met uniforme symbolen (steek- of hangetiket of anderszins, mits gebonden aan het product). De drukbestanden van de uniforme productinformatie symbolen zijn terug te vinden op de homepage van www.vbn.nl onder het kopje ‘Symbolen’.

Opschoning Productcoderingen 2e kwartaal 2017

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt en bestaande gewijzigd. Per 1-7-2017 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Het bijgesloten bestand is ook in PDF beschikbaar op de website van Floricode onder DISTRIBUEREN > Productcodes > Actuele mutaties > Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2017 (per 1-7-2017).

 

Gelijktrekken van reglementaire kenmerken bij (pot) Chrysant vanaf 1 juli 2017

De (pot) Chrysanten zijn ingedeeld in meerdere productgroepen met verschillende reglementaire kenmerken. Bij de verkoop van dit product zorgen deze verschillen voor onduidelijkheid.

Om meer duidelijkheid in de keten te creëren worden vanaf 1 juli 2017 de reglementaire kenmerken van productgroep 3 10 249 01 gelijk getrokken met productgroep 2 02 004 03.

De sorteerkenmerken voor (pot) Chrysant zijn per 1 juli 2017 als volgt, waarbij alleen de reglementaire kenmerken van groep 3 10 249 01 aangepast worden:

Groeps-code Groepsnaam Kenm. pos. 1 Kenm. pos. 2 Kenm. pos. 3 Kenm. pos. 4 Kenm. pos. 5 Kenm. pos. 6
2 02 004 03 Chrysanthemum Ind Grp Gr. S01 S04 S05 S56 S02
3 10 249 01 Chrysanthemum Indicum Grp S01 S04 S05 S56 S02
Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht

S01 = Potmaat
S04 = Minimum plantdiameter
S05 = Rijpheidsstadium
S56 = Teeltwijze
S02 = Minimum planthoogte

Neem contact op met uw softwareleverancier om deze wijzigingen door te kunnen voeren.

Via onderstaande link kunt u de kenmerkcodes bekijken:
Kenmerkcodes Planten