Blokkering VBN productcodes invasieve soorten met ingang van 4 augustus 2016 

Met ingang van 4 augustus 2016 mogen onderstaande exotische soorten niet meer gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd worden binnen de EU, aangezien zij een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Dit geldt voor alle veilingen inclusief Veiling Rhein-Maas. In dit kader worden de bijbehorende VBN productcodes vanaf 4 augustus 2016 geblokkeerd.

 

• Eichhornia crassipes (productcodes 9323 en 42512)

• Baccharis halimifolia (productcodes 20382,20383 en 20384)

• Cabomba carolinea (productcode 321929)

• Lysichiton americanus (productcode 44658)

• Myriophyllum aquaticum (productcode 49561)

 

Extra informatie vindt u hier.

Aanvulling op lijst paspoortplichtige planten in het kader van Xylella vanaf 1 augustus 2016

In Zuid-Italië, Zuidoost Frankrijk en Corsica zijn sinds kort besmettingen met Xylella fastidiosa aangetroffen in planten die nog niet eerder besmet zijn. Deze planten zijn toegevoegd aan de waardplantenlijst waarvoor bij verhandeling een paspoortplicht geldt. Vanaf 1 augustus zal hierop gecontroleerd worden. De nieuwe waardplanten zijn hieronder weergegeven:

 

• Calicotome villosa

• Cytisus scoparius

• Eremophila maculata

• Genista corsica

• Helichrysum italicum

• Lavandula x allardii (= Lavandula x heterophylla)

• Phillyrea latifolia

 

Voor het originele nieuwsbericht en aanvullende informatie over regelgeving betreffende het plantenpaspoort en Xylella fastidiosa wordt verwezen naar de NVWA website en NVWA Xylella.

Aanpassing noodmaatregelen Xylella voor in vitro gekweekt plantmateriaal

Sinds de invoering van de maatregelen uit het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/789 van 18 mei 2015 is gebleken dat voor Xylella gevoelige planten die hun gehele productiecyclus in vitro en in steriele omstandigheden zijn geteeld in een afgebakend gebied geen risico inhouden voor verspreiding van Xylella. Door de teeltwijze kunnen deze planten niet in aanraking komen met de vectoren van Xylella en daarmee is het risico van besmetting niet aanwezig.

 

Daarom worden de noodmaatregelen voor deze specifieke groep planten aangepast. Onder voorwaarden die zijn beschreven in artikel 9 bis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/764 van 12 mei 2016 mogen deze planten afkomstig uit een afgebakend gebied worden verplaatst binnen de Europese Unie of geïmporteerd in de Europese Unie. Deze voorwaarden hebben betrekking op de locatie waar deze planten zijn geteeld en de omstandigheden waaronder zij zijn geteeld en worden vervoerd. Toetsing van in vitro geteeld plantmateriaal is bij import niet meer noodzakelijk.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34871.html

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0764&from=NL

 

Bron: Staatscourant

Opschoning productcoderingen 2e kwartaal 2016 

Floricode heeft enkele nieuwe productgroepen gemaakt en namen van productgroepen gewijzigd. Er zijn producten naar andere productgroepen verplaatst en enkele productcodes geblokkeerd en uit de database verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens gewijzigd zijn of niet meer aangeleverd worden.

 

Vanaf 1 juli 2016 kunnen de verwijderde productnamen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met een nieuw registratienummer en een productcode. Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Houd Nederland Xylella-vrij

Gevreesde olijvenpest kan ook in ons land toeslaan

Als de plantenziekte Xylella fastidiosa in Nederland zou toeslaan, dan dreigen harde en verstrekkende gevolgen voor de betrokken boomtelers en handelaren. In zo’n geval zal een bufferzone van tien kilometer worden ingesteld. Uit die zone, die minstens vijf jaar van kracht blijft, mogen dan geen waardplanten van Xylella worden verhandeld. De economische gevolgen mogen derhalve niet worden onderschat en dus moet alles aan worden gedaan de ziekte Xylella oftewel olijvenpest buiten de deur te houden. ‘Houd Nederland Xylella-vrij’ luidt de dringende oproep boven een folder, die eigenlijk als waarschuwing is bedoeld.

 

Telers bomen en planten

Die waarschuwing is gericht aan het adres van telers van bomen en vaste planten, perk-, kuip- en potplanten en eveneens beheerders van openbaar groen. Ook de handelaren worden aangesproken, omdat naast de telers ook zij een reeks maatregelen kunnen nemen om de schadelijke bacterie een slag voor te zijn. De bacterieziekte Xylella fastidiosa dook een paar jaar geleden op in de hak van Italië en is overigens niet schadelijk voor mensen en dieren. Een genetische variant ervan is vorig jaar zomer aangetroffen in Zuid-Frankrijk. Een waarschuwing voor de ziekte is geen overdreven actie: de aandoening kan op meer dan 350 planten schade veroorzaken. Er is nu een speciale folder uitgegeven, waarin de beschikbare kennis rond het quarantaine-organisme is gebundeld.

 

Vakantiegangers

Uiteraard wordt daarin ingezoomd op wat telers, handelaren en terreinbeheerders kunnen doen deze bacterie geen kans te geven. Daarnaast zullen vakantiegangers de komende weken via een Facebook-actie worden geïnformeerd en afgeraden om waardplanten van Xylella (stekken, planten e.d.) mee te nemen uit die delen van Europa, waar de aandoening nu heerst. De informatiefolders worden onder meer verspreid via LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland en Naktuinbouw. Ze zijn ook digitaal beschikbaar, onder meer via LTO Nederland en www.nvwa.nl/xylella. Aan de samenstelling van de folder werkten mee: LTO vakgroep Bomen & Vaste Planten, LTO Glaskracht Nederland, VBN, Anthos, Plantum, Tuinbranche Nederland, NVWA en Naktuinbouw.

Nieuwe productgroep Alstroemeria Florinca vanaf 1 juli 2016

In de FPC vergadering van 24 november 2015 is een verzoek ingediend om een nieuwe productgroepcode binnen het gewas Alstroemeria (1 01 003 00) aan te maken.

 

Dit voorstel is geaccepteerd door de VBN Stuurgroep. De nieuwe productgroep gaat in per 1 juli 2016 en krijgt de naam Florinca. Deze nieuwe productgroep Alstroemeria Florinca (1 01 003 02) heeft aangepaste productspecificaties ten opzichte van de ‘normale’ Alstroemeria.

 

De cultivars die in deze nieuwe productgroep vallen zijn:

  • Alstroemeria Charmelia White
  • Alstroemeria Charmelia
  • Alstroemeria Ballet
  • Alstroemeria Funk
  • Alstroemeria X-Treme
  • Alstroemeria Paradiso
  • Alstroemeria White Pearls

 

De productgroep Alstroemeria Florinca krijgt als verplichte sorteringskenmerken S20 / S05 / S22.

De sorteerkenmerken zijn per 1 juli 2016 als volgt:

 

Sorteringscode overzicht

Productgroepnr Naam: SK1 SK2 SK3 SK4
101 003 01 Alstroemeria S20 S21 S05 S22
    Verplicht Verplicht Verplicht Advies
101 003 02 Alstroemeria Florinca S20 S05 S22
    Verplicht Verplicht Verplicht

S20 = Lengte

S21 = Gewicht

S05 = Rijpte

S22 = Aantal bloemknoppen

Plantenpaspoortnummer nu ook digitaal te versturen

Het plantenpaspoortnummer kan sinds kort ook een digitaal verstuurd worden. Zowel bij klokverkoop als bij directe handel kan dit digitaal worden meegegeven in de Elektronische Aanvoerbrief (EAB). Deze nieuwe variant speelt in op de wens van klanten. Het digitale plantenpaspoort wordt via de Elektronische Klok Transactie en de DESADV bij directe handel doorgezet naar de klant en gaat daar vanuit verder de keten in. De controle en waarborging van de plantenpaspoorten worden hierdoor eenvoudiger. De traceerbaarheid van producten wordt beter. Naast het digitaal meegeven van de paspoortnummers moet ook op iedere kleinste verkoopeenheid een fysiek plantenpaspoort meegegeven worden (bijvoorbeeld per tray/doos/pot).

Wettelijk verplicht

Het plantenpaspoort is wettelijk verplicht voor bepaalde planten en plantaardige producten die binnen de EU worden verhandeld. Dit geldt zowel bij transport en verhandeling binnen Nederland als bij het doorzenden naar andere lidstaten. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn hiervan uitgezonderd. Het doel van het plantenpaspoort is om in geval van fytosanitaire problemen sneller de oorspronkelijke producent te vinden en daarmee de verspreiding van plantenziekten te voorkomen. Met ingang van 2016 zijn door de uitbraak van de bacterie Xylella fastidiosa die onder meer de boomziekte Van Pierce veroorzaakt, in het zuiden van Italië en Frankrijk maatregelen getroffen. Onder andere zijn extra waardplanten opgenomen in de lijst met paspoortplichtige planten en is men alert op het gebruik van plantenpaspoorten. Het juiste gebruik van plantenpaspoorten wordt hierdoor nog urgenter. Als Royal FloraHolland willen we u wijzen op het gezamenlijke belang en de wettelijke verplichting van zowel het fysieke als digitale plantenpaspoort. Daarmee houden we de handelsgrenzen open en doen we het maximale om ziektes buiten de deur te houden.

Recente controles Naktuinbouw

Naktuinbouw heeft in april 2016 paspoortcontroles uitgevoerd bij Royal FloraHolland. Hieruit blijkt dat nog niet in alle gevallen de plantenpaspoorten worden meegegeven en dat nog niet alle aanvoerders geregistreerd zijn. Hier kan een verbeteringsslag gemaakt worden. Naktuinbouw neemt contact op met die aanvoerders die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen en zal bij hercontrole onjuiste of niet van paspoorten voorziene partijen uit de handel nemen. Voor verdere informatie bezoekt u de website van de NVWA (www.nvwa.nl) en de VBN (www.vbn.nl). Voor extra informatie over Xylella kunt u de nieuwsbrief van Naktuinbouw inzien (nieuwsbrief). Voor een toelichting hoe het digitale plantenpaspoort in de EAB dient te worden meegegeven, wordt verwezen naar de betreffende softwareleveranciers.

De keuze van voorbehandelingsmiddelen voor Aster wordt verruimd per 15 juni 2016

Florissant heeft afgelopen jaar een nieuw middel laten verifiëren op haar werking als houdbaarheidsverlengend middel bij Aster. Het middel van Florissant heeft aan alle voorwaarden voldaan en daarmee wordt dit middel toegevoegd aan de verplichting in de productspecificatie Aster.

 

Wijziging:

  • Het volgende product wordt toegevoegd als toegestaan middel voor voorbehandeling bij Aster:

o Florissant 810 = code 21 op het label.

 

Naast Florissant 810 blijven de middelen met code 11 op het label (op basis van Natriumdichloorisocyanuraat) ook toegestaan. 

 

  • U moet de juiste code van het voorbehandelingsmiddel bij uw aanvoerinformatie vermelden. Met behulp van deze code kan het laboratorium controleren op het juiste gebruik van het voorbehandelingsmiddel.

o Het sorteerkenmerk S65 voorbehandeling moet u vanaf heden zelf toe voegen op positie 6 in uw EAB-softwarepakket.

o Binnen het sorteerkenmerk S65 moet u het juiste voorbehandelingsmiddel selecteren door middel van code 21 op label van het middel = Florissant 810.

 

Het bovenstaande middel dient toegediend te worden conform gebruiksaanwijzing.

 

SORTERINGSCODE

 

Product-groepnr Naam SK1 SK2 Sk3 SK4 SK5 SK6
1 01 081 Aster S20 S21 S05   L11 S65
    Verplicht Verplicht Verplicht   Verplicht Voorbehandeling

Informatiekenmerk

 

S20 = Minimum steellengte

S21 = Gewicht

S05 = Rijpheidsstadium

L11 = Aantal stelen per bos

S65 = Voorbehandeling

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Laboratorium Royal FloraHolland

T 0174 632637 of 0174 632610

E laboratorium@royalfloraholland.com

Wees alert op Japanse Roest in chrysanten naar Rusland 2-5-2016

Op de website van de Russische Federatie worden naast de gebruikelijke melding van trips in snijbloemen steeds vaker vondsten gemeld van Japanse Roest in Chrysanten (Puccinia horiana). De eis voor dit organisme is zeer strikt in Rusland; een bedrijf moet 3 jaar vrij zijn. Aangeraden wordt om hierop alert te zijn.

 

In 2006 publiceerde Wageningen UR een hulpmiddel voor de sector om de ziekte te beheersen en te bestrijden (download publicatie).

Nieuwsbericht Xylella 2 mei 2016

Nederlands bedrijfsleven, overheid en onderzoek werken samen aan bestrijding van Xylella fastidiosa

In oktober 2013 werd Xylella fastidiosa aangetroffen in olijfbomen in de hak van Italië. De bacterie staat op de quarantainelijst (A1) van de EU. De EU maakt zich grote zorgen over de snelle verspreiding van deze ziekteverwekker. De bacterie kan voor veel in Nederland belangrijke plantensoorten een probleem vormen. Daarnaast heeft Nederland als belangrijk doorvoerland van plantmateriaal ook te maken met een goede aanpak van dit quarantaine‐organisme. Xylella fastidiosa is een zeer complexe bacterie waarover nog veel onduidelijk is: hoe verspreidt de bacterie zich precies en hoe kan hij het beste bestreden worden?

 

Daarom zijn de sectororganisaties VBN, Plantum, LTO Nederland (LTO Glaskracht en LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten), Anthos, de Naktuinbouw, de Nederlandse Voedsel‐ en Warenautoriteit (NVWA) en de kennisinstelling Wageningen UR, in samenspraak met Ministerie van Economische Zaken (EZ), een publiekprivate samenwerking (PPS) gestart. Het doel van deze PPS is om kennis te ontwikkelen om Nederland Xylella‐vrij te houden en om adequaat te kunnen reageren bij intercepties en uitbraken. Om verdere verspreiding binnen Europa te voorkomen wordt voor de kennisontwikkeling ook internationaal samengewerkt, binnen Euphresco, het Europees samenwerkingsverband van financiers van fytosanitair onderzoek.

 

Bacterie rukt op naar Noord‐Europa

In oktober 2013 werd Xylella fastidiosa aangetroffen in olijfbomen in de hak van Italië. De bacterie staat op de quarantainelijst (A1) van de EU. Inmiddels is er een gebied met 600.000 olijfbomen getroffen en komt de bacterie langzaam naar het noorden toe. De schade is groot, ook al omdat er sterke restricties gelden voor het vervoer van planten van het Olea‐geslacht en andere waardplanten vanuit het getroffen gebied. In juli 2015 werd de ziekteverwekker aangetroffen op het Franse Corsica in sierplanten van Polygala myrtifolia (vleugeltjesbloem). Inmiddels heeft de bacterie zich verspreid naar het vasteland van Frankrijk. Daarnaast zijn er in Nederland, Frankrijk en Zwitserland intercepties van besmette koffieplanten geweest afkomstig uit Midden Amerika.

 

Kennis delen

De EU maakt zich grote zorgen over de verspreiding van deze ziekteverwekker en wil kennis ontwikkelen en bundelen die van belang is voor ziektebeheersing. Een eventuele uitbraak van Xylella fastidiosa in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor Nederlandse plantentelers en –handelaren vanwege de gewasschade en handelsrestricties. Immers op basis van een uitbraak wordt een zone van 10 km afgebakend van waaruit gedurende een periode van 5 jaar geen waardplanten mogen worden verhandeld. Sinds de eerste ontdekking van Xylella fastidiosa hebben de EU en EFSA diverse workshops georganiseerd waarin met de inbreng van buitenlandse experts (uit de VS en Brazilië) zoveel mogelijk kennis met elkaar wordt gedeeld.

 

Publiek‐private samenwerking Xylella fastidiosa

Gezien de complexe materie, is nog veel kennis nodig op het gebied van de vector (insect die de bacterie overdraagt), waardplanten, bemonstering, detectie, epidemiologie en genetica. De nu gestarte Nederlandse publiek‐private samenwerking richt zich daarom op de volgende zaken:

1. Verzamelen Xylella isolaten en besmet materiaal

2. Verbetering isolatieprotocol van de bacterie

3. Genetische karakterisering bacteriestammen

4. Bemonstering en detectie van Xylella

5. Waardplantonderzoek

 

Het project heeft loopt drie jaar: van 2016 t/m 2018.

 

Contact: peter.bonants@wur.nl

 

Meer informatie:

Xylella fastidiosa

Tien vragen over Xylella fastidiosa